Verslag 140e vergadering 7 januari 2014

VERSLAG VAN DE 140e VERGADERING
Op 7 januari 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Vincent Thijssen, Monique Belder, Ben Verweij
en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Rida Osinga, Cees Kramer, Peter Clement, en Jan Meijer

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen
Geen.

3.    Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
.
4.    Actie besluitenlijst
Doorgenomen en bijgewerkt.
.
5.    Ingekomen post
Doorgestuurd en besproken.

6.    Plannen Ilpenhof terrein
16 december is een bijeenkomst geweest met de bedoeling de bewoners informatie te verstrekken. Tevens zijn de aanwezigen in deze bijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor de bebouwing van het Ilpenhof terrein door USP.
Volgens planning is eind 2014 het bestemmingsplan gereed, goedgekeurd en wordt gestart met de verkoop van de woningen. Begin 2015 start de bouw en begin 2016 worden de woningen opgeleverd.

7.    Terrein Sebastianusschool
Er is een voorlichtingsavond geweest waarin e.e.a. is besproken. Hier is nog niet duidelijk welke richting de bebouwing opgaat. Er zijn meerdere ideeën.
Varieert van 5 kavels voor vrije sector woningen tot een motie van Groen links t.b.v. jongerenwoningen. M.b.t. de jongerenwoningen is het niet vaststaand dat deze ook aan Ilpendamse jongeren gaan worden toegewezen.

8.    Inrichting dorpsplein
Geen nieuws.

9.    Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Wordt besproken. Afgesproken wordt om onderwerpen voor het debat aan te leveren aan Wolter.

10.    Mededelingen uit andere aandachtsgebieden
Geen.

11.    Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Ben meldt dat er onlangs diverse auto’s zijn bekrast die geparkeerd stonden aan de Zonneweg.

12.    Sluiting, volgende vergadering 18 februari 2014