Verslag bespreking B&W gemeente Waterland met de Dorpsraad Ilpendam op maandag 13 januari 2014

Verslag bespreking B&W gemeente Waterland met de Dorpsraad Ilpendam
op maandag 13 januari 2014 om 16.00 uur op het gemeentehuis te Monnickendam

Aanwezig namens de gemeente Waterland
– Mevrouw L.M.B.C. Wagenaar-Kroon – burgemeester/voorzitter
– De heer J. Uidam – coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken)
– Mevrouw P. Smit – notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad Ilpendam
– De heer W. van der Vliet
– De heer J. Meijer
– De heer J. Dekker
– De heer B. Verweij

1. Opening
De burgemeester opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Verslag van 30 mei 2013
Naar aanleiding van:
Punt 7, terugbrengen speeltuin naast de Brede School: tijdens de schouw afgelopen jaar is geconcludeerd dat er geen nieuw speelterreintje meer nodig is omdat er bij de Brede School al speelgelegenheid is. Het veldje waar de portocabin stond is daarom opnieuw ingezaaid.
Punt 9, inventarisatie ambulante handel: de gemeentelijke marktmeester heeft contact gehad met de ondernemers. Beiden hebben aangegeven dat ze goed staan en geen wens hebben om te verhuizen naar het dorpsplein. Vanuit de gemeente wordt dan ook geen verdere actie ondernomen. De dorpsraad vindt dit merkwaardig, aangezien zij andere signalen hebben ontvangen.
Het verslag wordt verder vastgesteld.

3. Sloop van het dichtgetimmerde deel voormalig Sebastianusschool
De burgemeester meldt dat het college op het standpunt blijft staan dat de school niet gesloopt wordt voordat alle procedures gevoerd zijn.
De dorpsraad geeft aan dat dit standpunt moeilijk is uit te leggen aan de bewoners van
Ilpendam. De sloop is een nadrukkelijke wens van de dorpsraad. Zij snappen dat het college naar de financiële kant kijkt, maar zetten een vraagteken bij het argument dat iemand de oude school misschien nog wil gebruiken, hier kan volgens hen geen sprake van zijn. Dit zal zeker besproken worden bij het verkiezingsdebat.
De burgemeester snapt het, maar geeft aan dat sloop onomkeerbaar is. Wanneer het project niet van de grond komt kan de school wellicht nog gebruikt worden..
De dorpsraad verwijst naar de sloop van de oude Kohnstammschool. Waarom kan het in
Monnickendam wel en in Ilpendam niet? De burgemeester geeft aan dat hiertoe besloten is omdat de openbare orde en veiligheid in het geding kwam. Zij spreekt de hoop uit dat de procedure snel doorlopen wordt.

4. Maatschappelijke zorg (WMO/AWBZ/Jeugdzorg)
De 3 decentralisaties: de dorpsraad vraagt zich af wat dit gaat betekenen voor de
Ilpendammers. Hoe zit het met de participatie, welke eisen worden gesteld en wat wordt er
verwacht?
De burgemeester geeft aan dat de gemeente druk bezig is. Portefeuillehouder is wethouder Schalkwijk. Er zijn stukken gestuurd naar de raad, deze zijn te vinden op de website. Informatieve raadsstukken zullen naar de dorpsraad gestuurd worden
De regionale gemeenten zitten samen in de gemeenschappelijke regeling, maar de gemeente Waterland wil zoveel mogelijk zelf de regie pakken en zoekt nog naar afstemming. Wat kunnen we collectief doen en wat kunnen we zelf doen?
Het streven is om dit jaar klaar te zijn, maar de gemeente weet nog niet hoe of wat. Op dit
moment worden er kaders gesteld en worden de ambtenaren voorbereid. Op het gebied van jeugdzorg is de gemeente Waterland pilotgemeente in samenwerking met bureau Jeugdzorg Amsterdam.
Er zal in februari/maart een informatiebijeenkomst worden gehouden voor alle inwoners en
alle kernraden van de gemeente Waterland.

5. Bebouwing terrein Ilpenhof
De dorpsraad meldt dat de informatiebijeenkomst inmiddels heeft plaatsgevonden. USP en Woonzorg Nederland hebben een heldere uitleg gegeven aan de bewoners over de
aanleunwoningen. Kort samengevat verandert alleen het bankrekeningnummer, verder
verandert er niets voor de bewoners. Ook is er uitgelegd waarom de bewoners destijds een brief in de bus kregen met de vraag of zij de appartementen eventueel wilden kopen.
Vervolgens is er ook informatie gegeven over de plannen voor de locatie van het oude
bejaardentehuis.

6. Stand van zaken toegezegde verbeteringen in de openbare ruimte
– Boompjes bij afvalcontainers: rondom de container voor plastic afval wordt nog bestrating aangebracht. Daarna wordt er nog dit plantseizoen een haag om de containers aangebracht.
– Zebrapad bij school: dit wordt meegenomen wanneer de weg wordt heringericht/herstraat.
Wanneer de herinrichting plaatsvindt is niet bekend, het zal niet dit jaar zijn.
– Speelplaats Meerkoetstraat: hier is via mail en telefoon contact over geweest met de
gemeente. Er zullen nog rubberen tegels gelegd worden. Deze zijn inmiddels besteld en
geleverd en zullen vóór 1 maart a.s. worden aangebracht.
– Trottoir Lepelaarstraat (even zijde): de gemeente wacht op de ontwikkelingen rondom
Ilpenhof. Groot onderhoud wordt uitgesteld totdat de locatie ontwikkeld is. Eventuele
calamiteiten zullen uiteraard wel meteen verholpen worden. De dorpsraad raadt aan om in de gaten te houden of het nog verantwoord is.

7. Voormalige gemeentewerf, financiële ondersteuning
De gemeente meldt dat er overleg is geweest tussen de afdeling Algemene Juridische Zaken en de heer Roeleveld. De heer Roeleveld zou vervolgens weer contact met de gemeente opnemen zodra hij meer wist. Er is echter geen bericht meer gekomen. De dorpsraad meldt dat de stichtingsakte onlangs is gepasseerd.
De heer Uidam zal het verder oppakken en contact opnemen met de heer Roeleveld. We
kunnen dan verder met de overeenkomst. Er is een budget beschikbaar gesteld van 10.000 euro door de raad voor maatregelen op het terrein. Bij de Jaarrekening wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2014.

8. Plasticverzamelbak bij de Aalduikerbrug
De dorpsraad meldt dat de plasticcontainer er onlangs is bijgeplaatst maar dat deze binnen de kortste keren helemaal vol zat.. Er worden heel veel zakken naast geplaatst, die vervolgens alle kanten opwaaien.
De gemeente geeft aan dat dit op meerdere plekken het geval is binnen de gemeente. We gaan kijken naar een goede oplossing: òf een container erbij of de legingsfrequentie van twee keer per week opvoeren naar drie keer. Indien er een container bij komt, noemt de dorpsraad als optie de locatie naast het voetbalveld.

9. Jeugdparticipatieproject
De gemeente is bezig met een evaluatie, alle kernraden hebben hier eind vorig jaar een bericht over gehad. De dorpsraad geeft aan dat zij de vragenlijst hebben ingevuld en naar de gemeente verstuurd hebben .
Dit punt zal verder besproken worden tijdens het gezamenlijk kernradenoverleg, welke eind januari of begin februari gepland zal worden.

10. Rondvraag
– Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. zullen ook weer de
dorpsraadverkiezingen gehouden worden in Ilpendam. De brief met dit verzoek kan naar de gemeente gestuurd worden.
– De dorpsraad geeft aan dat in het verleden de overledenen in de gemeente openbaar gemaakt  werden. Dit is niet meer het geval, waarschijnlijk omdat de wet steeds strenger wordt. Kan de dorpsraad alsnog een lijst krijgen?
NB: het is niet meer mogelijk deze lijst te krijgen op basis van de verordening Basisregistratie Personen (BRP)
– Groen Links heeft een motie ingediend inz. het terrein van de voormalige Sebastianusschool. De dorpsraad heeft op de website de overeenkomst bekeken en vraagt zich af hoe het zit met de vrijstaande huizen. De burgemeester meldt dat morgen de antwoorden op de motie in het college behandeld worden, vervolgens worden deze donderdag of vrijdag openbaar en zijn ze te vinden op de website.
– De dorpsraad vraagt hoe het toewijzingsbeleid is van woningen in Waterland. Hoe groot is het percentage van woningen die vrijkomen en aan Waterlandse jongeren worden toegewezen?
De burgemeester geeft aan dat dit een heikel punt is.. Formeel mag er geen onderscheid meer gemaakt worden, de gemeente Waterland probeert dit wel.
NB: Hierbij in het kort de toewijzingsregels die de gemeente met ontwikkelaars afspreekt:
1. Sociale huurwoningen (onder de huurtoeslaggrens) – aanbieding via Woningnet, dat betekent
dat mensen in de Stadsregio Amsterdam, die voldoen aan de voorwaarden, voor de woningen kunnen inschrijven. In het verleden was er sprake van het “hekje van Waterland”, onze gemeente had een uitzonderingspositie en dat betekende dat inwoners van de gemeente eerst aan bod kwamen. De laatste informatie is dat dat nog voor max. 70 % van de woningen mag.
2. Koopwoningen – verplichting 1e maand aanbieding aan inwoners van de betreffende kern, 2e en 3e maand aan inwoners van de gemeente Waterland, daarna aan een ieder.

11. Vaststelling datum volgende vergadering en sluiting
Schouw en aansluitend overleg in Ilpendam op donderdag 12 juni 2014 om 16.00 uur.
De vergadering wordt om 17.35 uur gesloten.

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s