Verslag 142e vergadering 1 april 2014

VERSLAG VAN DE 142e VERGADERING
Op 1 april 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Cees Kramer, Peter Clement, Jan Meijer, Jan Dekker, Monique Belder, Ben Verweij, Lenie Doets, Hans Wouda en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Ria van Oostveen en Vincent Thijssen

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Verkiezingen
•    Uitslag verkiezingen
Wolter heet Lenie Doets en Hans Wouda welkom als nieuwe leden in de Dorpsraad.
Totaal zijn er 831 stemmen uitgebracht op de Dorpsraad. De Dorpsraad is met dit aantal zeer tevreden en ziet hierin een bevestiging van het goede werk in de afgelopen 4 jaar.
•    Samenstelling nieuwe Dorpsraad
De Dorpsraad bestaat na de verkiezingen uit 10 leden en 2 duo raadsleden. Peter en Hans zullen als duo raadsleden de 11e zetel delen.
•    Herverkiezing dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur blijft in dezelfde samenstelling bestaan:
Voorzitter        Wolter
Penningmeester    Ria
Secretaris        Ruud

3.    Mededelingen
Ria en Vincent hebben zich afgemeld voor de vergadering.

4.    Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
.
5.    Actie besluitenlijst
Doorgenomen en bijgewerkt.

6.    Ingekomen post
Doorgestuurd en besproken.

7.    Plannen Ilpenhof terrein
Voorbereiden plan door gemeente met USP. Dit wordt de basis van de bestemmingsplan wijziging.
De overeenkomst met USP zal worden aangegaan in april 2014. Er komt een informatieavond met de buurtbewoners. Eind 2014 zal de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen.
Advies aan gemeente om te overleggen met buurtbewoners.
De sloop van het gebouw is niet eerder voorzien dan einde 2015.

8.    Terrein Sebastianusschool
Er schijnen nieuwe plannen te zijn met jongerenwoningen, dat is alleen nog niet concreet. Geen verdere ontwikkelingen bekend.

9.    Inrichting Dorpsplein
Geen ontwikkelingen.

10.    Ecologisch bouwplan Purmerend
Er zijn plannen om tussen de Westerweg en de Verzetslaan een ecologische wijk te realiseren. De ontsluiting van deze wijk zou via de Hofbrug en Ilpendam gepland zijn.
Ondanks het feit dat deze plannen nog niet concreet zijn, is dit een onderwerp om op het eerstvolgende overleg met de gemeente te bespreken.

11.    Park
Het park wordt als hangplek door jongeren gebruikt. Daar is niets mis mee, maar de rotzooi die als gevolg daarvan achterblijft, geeft wel reden tot nadenken. Ruud zal via de jongerenwerker hiervoor aandacht vragen.

12.    Burgerparticipatie plan
De dorpsraad heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn voor uitnutting van het budget voor het burgerparticipatie plan. De Dorpsraad kandideert hiervoor het Dorpshuis voor het realiseren van een ruimte voor de stichting 55+.
Ruud zal hierover contact opnemen met de gemeente.

13.    Schouw voorjaar 2014
De Dorpsraad wil dit voorjaar graag en schouw met vertegenwoordigers van de gemeente en de wooncompagnie.
Voorkeur Dorpsraad gaat uit naar een datum in mei of juni.
Ruud vraagt na bij gemeente wanneer de schouw mogelijk is.

14.    Plastic Container
De container wordt nu 2x per week gelegd. Dit is toch nog te weinig gelet op de hoeveelheid plastic dat wordt aangeboden. Op agenda eerstvolgend overleg met de burgemeester zetten, actie Ruud.

15.    Bruggetje Zonneweg/Jaagweg
Het bruggetje tussen de Zonneweg en de Jaagweg was plotseling weggehaald. Reden onbekend. Het weghalen is ook niet van te voren aan de Dorpsraad gemeld door de gemeente.
De oudheidkundige vereniging heeft een brief gestuurd naar de gemeente:
•    Is monumentenzorg Waterland van het weghalen op de hoogte gesteld
•    Is de Dorpsraad geïnformeerd
•    Verzoek om bruggetje terug te zetten
Op de brief is nog geen reactie van de gemeente gekomen.
Ruud zal ook gaan informeren bij Jan Uidam.

16.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Hans:
•    Vraagt of het mogelijk is om aan de gemeente te verzoeken een leuning bij de Aalduikerbrug te maken. Ruud agendeert dit punt voor het overleg met de burgemeester.
•    Vraagt of het bekend is dat de berkenbomen op het Mezenpad weg worden gehaald. Officieel is hierover niet gecommuniceerd.

Jan D:
•    Vraagt of er iets bekend is over het realiseren van senioren woningen naast jongerenwoningen. Hierover is niets bekend.

Cees:
•    Vraagt of het een goed idee is om het Molenpad in de bocht te verbreden. Dit moet worden aangevraagd bij het waterschap. Ruud vraagt dit nog even na.

Lenie:
•    De Dorpsraad is op Ilpendam.com is niet zichtbaar en vraagt naar mogelijkheden om dit te verbeteren.
o    Facebook?
o    Eigen internetpagina?
Peter gaat hiervoor een actieplan maken.

Monique:
•    Meldt dat er een tekort is aan parkeerplaatsen op de Zonneweg bij de fietsenstalling.

Jan M:
•    De lantaarnpaal aan de Dorpsstraat tussen 49 en 50 was kapot. Hier is aan gewerkt en blijkt weer gerepareerd.
•    Fietsenstalling aan de Zonneweg moet groter. Er zijn nog steeds veel zwerffietsen. Jan stuurt een mail naar Niek Zwaag.

17.    Sluiting, volgende vergadering 13 mei 2014

Advertentie