Verslag 143 vergadering 13 mei 2014

VERSLAG VAN DE 143e VERGADERING
Op 13 mei 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Cees Kramer, Peter Clement, Jan Meijer, Jan Dekker, Ben Verweij, Lenie Doets, Hans Wouda, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Monique Belder

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen
Monique heeft zich afgemeld.
Bert Schalkwijk heeft afscheid genomen als wethouder. Dorpsraad Ilpendam was met een afvaardiging aanwezig op de receptie.
Toevoegen aan agendapunt 5; het financieel jaarverslag van de Dorpsraad.

3.    Verslag vorige vergadering
Toevoegen aan verslag 1 april bij punt 10:
Ontsluiting Eco dorp via Verzetslaan en niet noodzakelijkerwijs via Ilpendam.
Verslag wordt verder goedgekeurd.
.
4.    Actie besluitenlijst
Doorgenomen en bijgewerkt.
.
5.    Ingekomen post
Doorgestuurd en besproken.

a)    Financieel jaarverslag Dorpsraad Ilpendam.
Verslag wordt doorgenomen en akkoord gegeven, Ria wordt bedankt voor weer een jaar penningmeesterschap.

6.    Plannen Ilpenhof terrein
In een vakblad voor de bouw werd vermeld dat de sloop pas in 2016 plaats gaat vinden. Komt op de agenda voor bestuurlijk overleg met de gemeente (actie Ruud).
Overleg met USP is gaande, in mei 2014 evalueren wat er is bereikt. In juni is afspraak met USP. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk Q4 2014 beschikbaar zijn.
De aanleunwoningen zijn verkocht door USP aan UMB.

7.    Terrein Sebastianusschool
Geen nieuws.

8.    Inrichting Dorpsplein
Er is iemand gevonden (naam bekend bij de Dorpsraad) die een tekening kan maken.

9.    Burgerparticipatie plan
Het in te dienen plan voor deelnemen aan het burgerparticipatiefonds wordt besproken en akkoord gegeven. Het plan houdt in dat via het fonds bijdrage wordt gevraagd voor de benodigde aanpassingen in hert dorpshuis voor de Stichting 55+. De Dorpsraad staat 100% achter dit plan. De Dorpsraad zal de adhesie brief ter ondersteuning van het plan voor de gemeente schrijven en bijvoegen de stukken m.b.t. het plan (actie Ben, Wolter en Ruud).

10.    Schouw voorjaar 2014
Aan de schouw en het gekoppeld overleg doen mee namens de Dorpsraad:
Jan M
Jan D
Ben
Ria
Peter

Ruud stuurt de punten aan de leden nog door en vraagt om aanvullingen en nieuwe punten (actie Ruud).

11.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Hans:
•    Wil graag op de agenda bestuurlijk overleg opgenomen hebben de mogelijkheid voor het plaatsen van urnen op de openbare begraafplaats (net zoals op de katholieke) en verzoek actie van de gemeente om de toegankelijkheid van de openbare begraafplaats te vergrootten. (actie Ruud).

Cees:
•    Meldt dat er veel belangstelling is voor de te bouwen woningen op het Ilpenhof terrein.
•    Graag op de agenda bestuurlijk overleg het schoonmaken van het bruggetje aan de Noord naar het park (actie Ruud).

Lenie:
•    Biedt Peter aan te helpen met zichtbaarheid acties Dorpsraad op internet (facebook, site)

12.    Sluiting, volgende vergadering 24 juni 2014

Advertentie