Verslag 144e vergadering 24 juni 2014

VERSLAG VAN DE 144e VERGADERING
Op 24 juni 2014
In het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:    Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Ben Verweij, Monique Belder, Lenie Doets, Hans Wouda, en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:     Cees Kramer, Peter Clement, Ria van Oostveen, Vincent Thijssen, Jan Dekker

1.    Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2.    Mededelingen
Cees, Peter, Ria, Vincent en Jan Dekker hebben zich afgemeld.
Voor punt 3 zijn 2 bewoners aanwezig van de Zonneweg.
Voor punt 4 is de heer Doreleijers aanwezig.

Ruud heeft contact gehad met de jongerenwerker Jerome den Enting i.v.m. overlast door jeugd in het park. Jerome heeft met ze gesproken en duidelijk gemaakt dat er geen overlast mag worden veroorzaakt. Om vervuiling te voorkomen wordt in ieder geval een extra vuilnisbak in het park geplaatst.

3.    Zonneweg bewoners i.v.m. bijeenkomst weesfietsen
25 juni is een openbare bijeenkomst belegd door de gemeente. Namens de Dorpsraad zullen Monique, Vincent en Jan M aanwezig zijn.

Met een vertegenwoordiging van de bewoners Zonneweg worden standpunten uitgewisseld.
Geconstateerd is dat er veel fietsen in de berm worden neergelegd en dat in de fietsenstalling veel (zwerf) fietsen blijven staan.
De bewoners spreken zich uit tegen een mogelijkheid om fietsen te stallen in de berm(en).
Als alternatieven worden de volgende mogelijkheden aangegeven:
•    Fietsenstalling plaatsen bij de Aalduikerbrug
•    Fietsenstalling bij de bushalte uitbreiden (extra paperclipsen)

Handhaving is alleen mogelijk als er toch fietsen buiten de stalling(en) worden geplaatst als deze niet vol is (zijn).

4.    Bibliotheek Ilpendam (gast Theo Doreleijers)
Sinds begin maart is KARMAC actief in de Brede School. Momenteel zijn er in Ilpendam 120 leden geregistreerd. KARMAC wil dat heel graag uitbreiden en daardoor ook meer uitleningen realiseren. Geconstateerd is dat ereaders wel een nadelige invloed hebben op uitleningen maar nog niet op aantallen leden.

Gevraagd wordt aan de Dorpsraad om mee te denken hoe de aantallen leden kunnen worden verhoogd. Er wordt voorgesteld om:
•    Stand op de Braderie aan te vragen
•    Bericht op Ilpendam.com
•    Nieuwsbrief van de Dorpsraad
•    Andere openingstijden aanbieden; 1 avond extra of zaterdagochtend

Wolter zal de contact gegevens van de organisatoren van de Braderie doorgeven aan de heer Doreleijers.

5.    Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
.
6.    Actie besluitenlijst
Doorgenomen en bijgewerkt.
.
7.    Ingekomen post
Doorgestuurd en besproken.

8.    Plannen Ilpenhof terrein
De verwachting is dat er eind juni een exploitatie overeenkomst ligt. Bij de Schouw kwam dit ook ter sprake en bleek dat er nog geen overeenstemming hierover is. De verwachting nu is dat dat pas in september zal gebeuren.
Ruud zal USP uitnodigen voor het eerstvolgend DoRa overleg om stand van zaken door te nemen.
Voor het bestuurlijk overleg van 14 augustus zal dit ook op de agenda worden geplaatst.
Vooralsnog is het plan nog steeds om 10 sociale en 10 niet sociale koopwoningen te realiseren op het Ilpenhof terrein.

1 van de aanleunwoningen is onlangs beschikbaar gekomen. Hiervoor is belangstelling om te huren echter de woning kan alleen maar worden gekocht. Dit zal op de agenda van het bestuurlijk overleg worden meegenomen.

9.    Terrein Sebastianusschool
Geen nieuws.

10.    Inrichting Dorpsplein
Geen nieuws.

11.    Burgerparticipatie plan
Vandaag (24 juni) is hierover binnen de gemeente overleg geweest. Hier zou vandaag een terugkoppeling op worden gegeven aan Ben. Helaas is dat niet gebeurt.

12.    Evaluatie schouw en bestuurlijk overleg voorjaar 2014
Helaas is het overleg dat door de gemeente te elfder ure afgezegd i.v.m. een ingelaste raadsvergadering. Tijdens het schouwen zijn echter wel een aantal punten besproken. De punten die nog niet zijn besproken worden meegenomen in het volgende bestuurlijke overleg op 14 augustus.
Het is heel goed bevallen om naast gemeentelijke vertegenwoordigers en DoRa leden ook andere betrokken partijen mee te laten lopen tijdens de Schouw (indien gerechtvaardigd door ingebrachte Schouw overlegpunten). Zoals bijv.:
•    Wooncompagnie
•    Politie
•    Gemeentelijke vertegenwoordiger voor verkeerszaken
•    …

Ruud zal de notulen van de laatste Schouw opvragen bij de gemeente.

13.    Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Hans:
•    Vraagt naar mogelijkheden voor snelheid beperkende maatregelen in Ilpendam. Daar zijn al meerdere acties op geweest. Momenteel zijn er geen aanvullende maatregelen te nemen.
•    Vraagt naar stand taxus container; deze is al geplaatst
•    Vraagt naar stand van zaken m.b.t. het ‘strandje Ilpendam’. Dat is nog steeds slechts een idee.

Ruud:
•    De vuilcontainers worden ruim voor 8.00 uur al geleegd. Ruud neemt contact op met gemeente over de afspraken m.b.t. het ophalen.

Lenie:
•    Het bord met Ilpendam is verdwenen op de Jaagweg komende uit Purmerend. Jan M neemt contact op met Niek Zwaag van de gemeente.

14.    Sluiting, volgende vergadering 2 september 2014

Advertentie