Verslag werksessie N235/N247 14 juli 2015 te Ilpendam

Beste Ilpendammers hieronder het verslag van de werksessie op 14 juli 2015 over de maatregelen binnen het programma Bereikbaarheid Waterland in Ilpendam. De input van de bewoners van de Zonneweg, Merelstraat en Dorpsstraat was waardevol, het ingenieursbureau Antea Group kan op basis van de input van de avond verder met het ontwerp.

“Let op: helemaal onderaan dit bericht vindt u de bijlagen met schetsen van de eerste plannen m.b.t. de fietsenstalling en de schetsen zoals op deze avond getoond t.b.v. de betere doorstroming van de N235″

Antea Group  verzamelt daarnaast nog meer informatie, zoals verkeerstellingen en wensen van de gemeente en de Stadsregio Amsterdam (SRA). Het bureau maakt vervolgens schetsontwerpen van de onderdoorgang, de spitsbusbaan en de fietsenstallingen.  Dat schetsproces kost een aantal maanden voorbereiding. In deze tijd worden de wensen die in de werksessie naar voren kwamen getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid.

We verwachten de ontwerpen in oktober aan u te kunnen laten zien. U hoort dan wat er met uw wensen en opmerkingen is gedaan.  Het is goed om te weten dat de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, met daarin vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten, de stadsregio en de provincie, al besloten heeft dat de spitsbusbaan er komt. Over de overige te nemen maatregelen om de doorstroming te bevorderen, zoals de onderdoorgang of het aanpassen van een halte, neemt de stuurgroep in het eerste kwartaal van 2016 een beslissing. Daarbij zullen kosten en ‘winst’ per maatregel worden meegewogen in de besluitvorming.

De opmerkingen en wensen concentreerden zich op de avond rond een aantal thema’s. We hadden het over een onderdoorgang vanaf de dorpskant naar de halte van de spitsbussen de verschillende varianten daarvan, over de fietsenstallingen, over de pont en over het parkeren.

Een aantal onderwerpen, zoals het (forensen)parkeren en het aanpassen van de hoek Zonneweg/Merelstraat wordt door de gemeente opgepakt. De heer Zwaag van gemeente Waterland heeft daar op de avond zelf op gereageerd.

De presentatie van die avond vindt u in de bijlage. Een overzicht van de opmerkingen en wensen vindt u hieronder.

Over de spitsbusbaan:

*     De wens is om fijnstof ter hoogte van het dorp terug te dringen door een extra bushalte te plaatsen ter hoogte van de voetbalvelden aan het eind van het dorp en /of naar de kruising in Purmerend bij de locatie McDonalds. Deze halte kan dan worden gebruikt voor ‘overstapverkeer’. Bij de halte in het dorp zelf  hoeven daardoor minder bussen te stoppen.  Opmerking hierbij is dat SRA maar één bushalte per dorpskern wil, en dan een halte zo centraal mogelijk gelegen (huidige situatie).

*     De wens is om de bushalte op te schuiven richting de Gruttostraat (meer ruimte).

*     De zorg bestaat dat als de Noordzuidlijn (metro) in werking is het aantal buspassagiers toeneemt, waardoor er meer mensen na uitstappen de verkeersinstallatie / “stoplichten” gebruiken en het doorstromende autoverkeer gehinderd blijft.

*     De wens is om te kijken naar het aantal buspassagiers dat uitstapt en het aantal dat overstapt om te beoordelen in hoeverre de halte als overstaplocatie gebruikt wordt.

Over de onderdoorgang:

*     De wens is om aandacht te hebben voor de sociale veiligheid in en rond de onderdoorgang.

*     Een suggestie is om de onderdoorgang begaanbaar te maken voor zowel voetgangers als fietsers. De fietsers kunnen hun fiets dan stallen aan de kanaalzijde. Opmerking hierbij is dat voor deze oplossing een bredere onderdoorgang gemaakt moet worden. Het is de vraag is of daar voldoende ruimte voor is.

*     De wens is om de ingang van de onderdoorgang te plaatsen ter hoogte van de Gruttostraat. Volgens de aanwezigen komt de meeste gebruikers van de bushaltes uit deze richting en is op deze locatie meer ruimte voor de aanleg van een onderdoorgang. Hierover wordt nog een gesprek gevoerd met de bewoners van de Gruttostraat.

*     De wens is om variant 5 van de fietsenstalling uit het boekje van Bosch Slabbers uit juni 2014 (de ondergrondse variant) mee te nemen in het ontwerp van de onderdoorgang. Veel bewoners zijn positief over variant 5.

*     De voorkeur van de aanwezigen gaat niet uit naar de nu gepresenteerde variant 1 (Antea Group) van de onderdoorgang, dat is de variant met de lus vanaf de Merelstraat. Deze variant hoeft wat de aanwezigen betreft niet verder te worden uitgewerkt.

Over de fietsenstallingen:

*     Er passen zes geparkeerde fietsen op de Aalduikerbrug, geen vijftien zoals in de presentatie wordt genoemd.

*     De huidige afbeelding van Bosch Slabbers van de fietsdriehoek bij Dorpsstraat 2 is te ruim ingemeten en geschetst. De wens  van de bewoners is om de haalbaarheid en maakbaarheid opnieuw te bekijken. Het groene driehoekje (met 2 regelkastjes) wordt erg gewaardeerd als groen element.

*     Aanwezigen merken op dat de huidige fietsenstalling op de Merelstraat niet optimaal wordt gebruikt omdat het dak te laag is. Veel fietsers stoten hun hoofd bij het stallen van hun fiets .

Over de looproutes:

*     De aanwezigen geven aan dat de looproutes op de gepresenteerde  analyse in de presentatie niet kloppen.  Voetgangers vanuit de Gruttostraat – Zonneweg steken vanuit het noorden diagonaal de provinciale weg over naar de bushalte richting Amsterdam. Vraag is om de looproutes nog eens goed te bekijken en ook te tellen hoeveel mensen van een looproute gebruik maken.

Over de pont:

*     De zichtlijn vanuit het ponthuis naar het kanaal wordt beperkt als de bushalte verder het kanaal ingaat. Wens is om nogmaals ter plaatse te kijken met iemand van het programma Bereikbaarheid Waterland.  Een idee is om bijvoorbeeld het pontkantoor te verplaatsen richting het kanaal, zodat er meer zicht is, of om camera’s te plaatsen.

*     Er komt een apart overleg met de exploitanten van de pont over de toegangswegen naar de bushalte en over de totale veilige situatie rondom het pontverkeer, de busbaan en provinciale weg.

Andere punten die ter sprake kwamen waren de wens om de bomen langs de Zonneweg te behouden en waar mogelijk extra bomen te plaatsen. Ook de angst dat het landelijk karakter van Ilpendam wordt aangetast door een betonnen uitstraling van een halte of onderdoorgang kwam ter sprake. Graag aandacht voor een mooie inpassing van de maatregelen.

De snelheid van het auto- en busverkeer binnen de bebouwde kom is een zorgpunt. De vraag is of het mogelijk is om daar maatregelen tegen te nemen. Te denken valt aan flitspalen of een slinger in de weg.

Als het mogelijk is om daar maatregelen voor te bedenken, is dat zeer welkom.

Naar verwachting volgt in oktober een vervolg op deze avond. De aanwezige bewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Wij hebben op het online forum een nieuwe discussie toegevoegd waarin u met elkaar van gedachten kunt wisselen over de plannen rondom Ilpendam. U kunt het forum benaderen via: http://bereikbaarheidwaterland.ning.com/.

Presentatie N235-N247 14 juli 2015 ilpendam

Fietsenstalling Ilpendam – Bosch Slabbers

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s