Agenda 160e vergadering d.d. 29 november 2016

Uitnodiging voor de 160e vergadering op 29 november 2016 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur
AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
Onderzoek participatie in kader van omgevingswet mw Colette Laseur
3. Verslag vorige vergadering
4. Parkeerproblemen Ilpendam
• Standpunt innemen onderbouwing parkeren Merelstraat
5. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
6. Inrichting terrein Sebastianusschool
• inspraakreactie
7. Inrichting Dorpsplein
8. Terrasbeleid Waterland
9. Actie/besluitenlijst
10. Ingekomen post
• Onderbouwing parkeren Merelstraat
• Concept beleidsregels koek en zopie en standplaatsen
• Treurwilg op de Harn
• Ijsbaanclub
• Brief bodemonderzoek bewoners Zonneweg/Merelstraat
• Contactformulier m.b.t. glasbak op de Harn
• Contactformulier probleem met afvalcontainers tijdens herbestrating
• Uitbreiding Schiphol
• Jongerenwerker Waterland m.b.t. jongerenzaken Ilpendam
• Omgevingsvisie Waterland
• Burgerparticipatie onder jongeren (zie ook mededelingen)
• Gezamenlijk kernraden overleg
• Opheffen buslijn 103
• Inspraakreactie concept stedenbouwkundig programma van eisen St Sebastianus
• Uitnodiging bijeenkomst de staat van klimaat
• Terrasbeleid Waterland
11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
• Vaststellen vergaderdata 2017
12. Sluiting

Advertentie

Verslag 159e vergadering d.d. 20 september 2016

VERSLAG VAN DE 159e VERGADERING, d.d 20 september 2016, in het Dorpshuis
Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)
Afwezig: Peter Clement
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Helaas heeft Monique zich per direct teruggetrokken als DoRa lid.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

2016051001 / Jan M / Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg / 28-06-2016 / 20-09-2016 aanhouden / 28-06-2016 Wacht op reactie

5. Ingekomen post

• Uitnodiging lokale aanpak veilig fietsen
In deze bijeenkomst is o.a. besproken dat het fietspad langs de Jaagweg te smal is en wordt verbreed naar 4 meter.
De fietsaansluiting op het pontje gaat worden aangepast

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

6. Uitgaande Post

Verstuurd en besproken.

7. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

De grond is nog niet officieel overgedragen daardoor is er nog niet begonnen met de sloop (inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden begonnen).

8. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Nogmaals besproken waarom de Dorpsraad zich uitspreekt voor koop woningen t.o.v. huur woningen. De kans op een woning voor een aan Ilpendam gebonden geïnteresseerde is bij koopwoningen groter.

9. Inrichting Dorpsplein

Inmiddels is er een voorlichtingsavond geweest waarbij opmerkingen konden worden gemaakt en vragen worden gesteld. Het beoogde kunstwerk is vanwege de hoge kosten onzeker. Er is wel geld voor opgehaald maar dit dekt nog niet de aankoop van een kunstwerk.
In het midden van het plein wordt een lantaarnpaal geplaatst met nieuwe bewegwijzering.

10. Bekrassen auto’s in de Merelstraat

Er is regelmatig veel schade door bekrassing en ingeslagen autoruiten in de Merelstraat. De Dorpsraad gaat hierover een stukje plaatsen op de Dorpsraad site.
Inmiddels is er ook buurtpreventie via Whatsapp.
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

DoRa lid Peter Clement is opgenomen in het ziekenhuis. De DoRa zal een kaart sturen naar Peter (inmiddels heeft ons het droeve bericht bereikt dat Peter onlangs is overleden).

Ben:
• Gemeente heeft onderhoud gedaan op het trapveldje, er is nieuw gras ingezaaid. Helaas heeft de gemeente aarde onder de toestellen gestort waardoor veel overlast door katten uitwerpselen ontstond. Dit is inmiddels weer dusdanig hersteld dat het probleem is weggenomen.

Kees:
• De jongerenwerker van Waterland zoekt nog steeds naar een ruimte ter vervanging van de ruimte in het Ilpenhof. Voorstel is om de ruimte achter de muziektent in het park daarvoor te gaan gebruiken.

12. Sluiting, volgende vergadering 29 november 2016

Treurwilg de Harn

Verschillende dorpsbewoners hebben ons benaderd over de treurwilg op de Harn. De gemeente heeft de boom rigoureus teruggesnoeid. Gisteren is dat nog een keer gedaan, zodat er niet veel fraais meer over lijkt te zijn van de boom. We hebben met de gemeente Waterland gebeld en gevraagd wat de aanleiding is voor deze ingreep.

De oorzaak ligt in het feit dat in de boom na de eerste (reguliere) snoei rot is geconstateerd. Door de boom nogmaals  flink terug te snoeien hoopt men de boom nog voor een aantal jaren te kunnen behouden maar het uitwaaien van dikke takken komende winter te kunnen voorkomen. In het voorjaar zou de wilg weer gewoon moeten uitlopen.

Daar hopen we dus maar op.