Concept agenda, 161e vergadering op dinsdag 7 februari 2017

CONCEPT AGENDA

Uitnodiging voor de 161e vergadering op dinsdag 7 februari 2017 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet
3. Mededelingen
4. Verslag vorige vergadering
5. Actie/besluitenlijst
6. Ingekomen post

7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan
8. Inrichting terrein Sebastianusschool
9. Inrichting Dorpsplein
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting

Vergaderdata 2017
• 7 februari
• 28 maart
• 16 mei
• 27 juni
• 19 september
• 28 november

Advertentie

Verslag 160e vergadering, d.d. 29 november 2016

Verslag van de 160e vergadering, op 29 november 2016 in het Dorpshuis te Ilpendam

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Lenie Doets en Ben Verweij
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Wolter en Ruud zijn naar het kernraden overleg in Monnickendam geweest. Punten besproken:

• Dijken Marken
– wordt verder uitgewerkt
• Autoweg door Broek in Waterland
– nog onder discussie tussen provincie, gemeente.
• Opheffen buslijn 103
– besluit door EBS

Verslag wordt door de gemeente rondgestuurd en later gedeeld.

Geplande voorlichtingsavond m.b.t. de ondertunneling bij het Schouw is zonder afbericht provincie niet door gegaan.

In verband met de hoge opkomst voor de behandeling van Punt 4 parkeerproblemen wordt direct overgaan naar dit agendapunt.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Parkeerproblemen Ilpendam

Er is grote onvrede m.b.t. parkeren bij de inwoners van Ilpendam m.n. Zonneweg en Merelstraat. De indruk is dat parkeeroverlast wordt veroorzaakt door forensisch verkeer. Meerdere keren is dit ook al op individuele basis doorgegeven aan de gemeente maar dat heeft geen oplossing gegeven. Momenteel wordt de overlast vanwege verschillende werkzaamheden nog eens verergerd.
Genoemd wordt:

• Parkeren door anderen voor eigen deur
• Parkeren op hoeken bij gele banden en voor uitritten.
• De aanzuigende werking van de bus-hub Ilpendam op Purmerenders
• Grote drukte in de straten door parkeerders en ouders die kinderen naar school brengen
• Gevaarlijke situaties door grote drukte en voornamelijk bij Merelstraat hoek Aalduiker door tweezijdig parkeren
• Parkeren in Ilpendam door Purmerenders
• Overvloedige werkzaamheden aan de straten (Zonneweg, Merel-, Lepelaar- en Kievitstraat, Noord, Aalduikersweg en Dorpsplein) in combinatie met aanvang bouwwerkzaamheden Ilpenhof. (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)

Genoemde oplossingen:
• “Vergunningen” voor Ilpendammers
• Blauwe zone c.q. blauwe streep met parkeerkaart
• Meer handhaving
• Eenrichtingsverkeer
• Het inrichten van een “veilige oversteekplaats” bij het milieupark
• Betere afstemming werkzaamheden (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)
• Minder bussen in Ilpendam laten stoppen
• Een P&R locatie inrichten nabij Macdonalds in combinatie met een nieuwe bushalte aldaar
• Bij openen van de N-Z-lijn van de metro ontstaat (automatisch) een nieuwe hub bij het metrostation Amsterdam Noord.

Een overleg wordt aangevraagd met Laura Bromet (wethouder verkeer) en Niek Zwaag (verkeersambtenaar) over parkeerdruk in Ilpendam. Gesprek is op korte termijn noodzakelijk i.v.m. het ontstaan van gevaarlijk verkeerssituaties.

5. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

Op 30 november 15.00 wordt de laatste paal geslagen, hiervoor zijn een aantal mensen uitgenodigd voor het officiële karakter. De dorpsraad Ilpendam heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

6. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Tot nu toe is elk bezwaar op het bestaande plan afgewezen.
Plan 3 zie ook concept plan op de website van de gemeente lijkt te worden uitgevoerd, hierin wordt een hoogte van 10 meter gemeld?
Belanghebbenden kunnen inspraak bij de gemeente aanvragen.

7. Inrichting Dorpsplein

Plein wordt ingericht, hierdoor wordt het verkeer omgeleid.

8. Terrasbeleid gemeente Waterland

Het wapen van Ilpendam wordt geraakt door het beleidsplan. Hans Dekker heeft hiertoe een brief geschreven met argumenten om dit toch te nuanceren voor Ilpendam. De Dorpsraad ondersteunt deze mening en staat achter de inhoud van deze brief. Afgesproken met Hans om ons te laten weten hoe de Dorpsraad hem daarin kan ondersteunen.

9. Actie besluitenlijst

2016112902 Ruud Reactie naar gemeente m.b.t. ijsvereniging z.s.m. nieuw
2016112901 Ruud Aanvragen overleg bij gemeente is parkeerproblemen z.s.m. nieuw
2016051001 Jan M Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg 28-06-2016 29/11 Jan M vraagt na
20/09 aanhouden
28/06; Wacht op reactie

10. Ingekomen post

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
• Stelt de volgende vergaderdata 2017 voor.
7 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 19 september, 28 november
12. Sluiting,

Volgende vergadering 07 februari 2017

Belangrijke informatie/verzoek van de brandweer

​Op diverse plaatsen in (met name het oude gedeelte van) het dorp, vind je dit soort geel omlijnde putten. 

Dit zijn ondergrondse brandkranen. Deze brandkranen zijn voor de brandweer vaak de eerste plek om bluswater vandaan te halen. Het is voor de brandweer dus cruciaal dat deze putten te allen tijde vrij te bereiken zijn. In sommige oude straten zitten deze putten nog in het wegdek in plaats van in de stoep of een tuin. Hou er met het parkeren van bijvoorbeeld uw auto dus rekening mee dat u de put vrij houdt. De gele driehoek is een pijl voor de brandweer om te herkennen waar de putten zitten. Het gebeurt helaas regelmatig dat een put niet gevonden kan worden omdat er een auto bovenop geparkeerd staat. Ziet u dat de put geblokkeerd wordt door de auto van de buren of is de tuin waarin de put ligt volledig begroeid? Help elkaar dan herinneren om de putten bereikbaar te houden.

Verslag overleg Dorpsraad en Gemeente Waterland m.b.t. parkeeroverlast d.d. 6 december 2016

Wolter van der Vliet, Ruud Bosman en Jan Meijer hebben gesproken met Laura Bromet en Niek Zwaag (Gemeente Waterland) over de parkeerdruk in Ilpendam in combinatie met verkeersdruk, met als gevolg gevaarlijk verkeerssituaties.
Aangegeven is dat de overlast hoog zit bij de Ilpendammers, met name  in de omgeving  Merelstraat, Zonneweg, Kievitstraat etc. kortom daar waar ze nu lang parkeren voor de bus, bouwverkeer voor Ilpenhof, werkzaamheden aan kabels en leidingen en verkeer van en naar de school samenkomen. Er is aangedrongen voor maatregelen op korte termijn, om de grootste problemen weg te nemen en gevraagd naar onderzoek voor de toekomst, t.b.v. blijvende oplossingen voor meer veiligheid en minder parkeerders.
De gemeente gaat nu dagelijks BOA’s op stap sturen in Ilpendam die hinderlijk en foutparkeren gaan beboeten (bijvoorbeeld voor inritten, op hoeken en bij gele strepen). Op een paar plekken zullen inritten worden aangepast, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat het een inrit is en er dus geverbaliseerd kan worden. Op de Merelstraat zal bij het containerpark, in overleg met school en omwonenden, een veilige oversteekplaats worden gerealiseerd.  Onder andere borden en signalering op de rijweg. Op langere termijn (nadat het bouwverkeer, voor plan Ilpenhof, herstraten noodzakelijk heeft gemaakt) zal de Merelstraat opnieuw worden ingericht. Dan mogelijk met insteekparkeerplaatsen aan de slootkant. Het officiële beleid is overigens nog steeds streven naar een smallere rijweg waar twee auto’s niet of moeizaam kunnen passeren, om daarmee de snelheid te drukken en dus de veiligheid te verhogen. Als de diverse werkzaamheden in het dorp zijn afgerond zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van een vergunningensysteem of blauwe zone. Behalve op de Zonneweg, waar waarschijnlijk eenrichtingverkeer van Noord naar Zuid zal worden ingevoerd, is eenrichtingverkeer in de andere straten een optie die kan worden onderzocht. Ook hier wordt gewaarschuwd voor  effecten op de veiligheid, dat als eenrichtingverkeer wordt ingevoerd, de snelheid verdubbelt.
Ondertussen zijn gemeente Purmerend en de provincie al bezig met het een onderzoek naar een betere P&R-locatie bij McDonalds  (met name met een betere bus aansluiting) om een alternatief voor parkeren in Ilpendam te bieden. Ook oplevering van de N-Z-lijn met twee grote parkeergarages bij station Noord en de daarmee verbonden wijziging van buslijnen kunnen een gunstig effect op de parkeeroverlast in Ilpendam hebben. Overigens moeten we ook onder ogen zien, dat veel overlast parkeerders gewoon ook uit Ilpendam komen.