Update parkeeroverlast Ilpendam

Er is enige tijd geleden tussen Dorpsraad en Gemeente overleg geweest over de parkeerdruk. In met name de “nieuwe buurt”, verkeersdruk en als gevolg gevaarlijke verkeerssituaties. Problemen  in de omgeving Merelstraat, Zonneweg, Kievitstraat etc. kortom daar waar nu langparkeren voor de bus, bouwverkeer voor Ilpenhof, werkzaamheden aan kabels en leidingen en verkeer van en naar de school samenkomen. Er is aangedrongen op maatregelen op korte termijn, om de grootste problemen weg te nemen en gevraagd naar onderzoek voor toekomst voor blijvende oplossingen, voor meer veiligheid en minder parkeerders.
Inmiddels stuurt de gemeente nu dagelijks BOA’s op stap in Ilpendam die hinderlijk en foutparkeren beboeten (bijvoorbeeld voor inritten, op hoeken en bij gele strepen). Op een paar plekken zijn inritten aangepast, zodat er geen twijfel is dat het een inrit is en er dus geverbaliseerd kan worden. Op de Merelstraat wordt bij het containerpark, na overleg met school en omwonenden, een veilige oversteekplaats ingericht. De borden zijn inmiddels geplaatst en signalering op de rijweg zal worden aangebracht zodra het weer het toelaat. Op langere termijn (na dat het bouwverkeer, voor plan Ilpenhof, herstraten noodzakelijk heeft gemaakt) zal de Merelstraat opnieuw worden ingericht, dan mogelijk met insteekparkeerplaatsen aan de slootkant. Het officiële gemeentelijke beleid is overigens nog steeds dat van een smalle rijweg waar twee auto’s niet of moeizaam kunnen passeren, om daarmee de snelheid te drukken en dus de veiligheid te verhogen. Als de diverse werkzaamheden in het dorp zijn afgerond zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van een vergunningensysteem of blauwe zone. Ook meer eenrichtingverkeer is een optie die kan worden onderzocht maar ervaring leert dat als eenrichtingverkeer wordt ingevoerd de snelheid verdubbelt.
Ondertussen zijn gemeente Purmerend en de provincie al bezig met het een onderzoek naar een betere P&R-locatie, om een alternatief voor parkeren in Ilpendam te bieden. Ook oplevering van de N-Z-lijn met twee grote parkeergarages bij station Amsterdam-Noord en de daarmee verbonden wijziging van buslijnen kunnen een gunstig effect op de parkeeroverlast in Ilpendam hebben. Helaas moeten we ook onder ogen zien dat veel overlastparkeerders gewoon ook uit Ilpendam komen.

Advertentie

Definitieve agenda 161e vergadering, d.d. 7 februari 2017

Uitnodiging voor de 161e vergadering op 7 februari 2017 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

3. Mededelingen

4. Verslag vorige vergadering

5. Actie/besluitenlijst

6. Ingekomen post
• Riolering Spreeuwenstraat
• Contactformulieren Dorpsplein
• Zienswijze omgevingsvisie Waterland 2030
• Hulp gezocht: wie wil met ons meedenken over de bouw en inrichting van onze website?
• Stand van zaken woningbouwplan Kievitstraat te Ilpendam (voormalige Sebastianusschoollocatie)
• Opening Dorpsplein Ilpendam
• Uitnodiging onderzoek overlegvormen

7. Ilpenhof terrein/bestemmingsplan

8. Inrichting terrein Sebastianusschool

9. Inrichting Dorpsplein

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

11. Sluiting

Vergaderdata 2017
• 7 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 19 september,28 november