Werkzaamheden Burgemeester van Oorschotplantsoen

In de week van 10 t/m 14 februari wordt er begonnen met het maken van een IJsvogelwand in het Burgemeester van Oorschotplantsoen te Ilpendam. Een en ander is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer (veel regen) worden de werkzaamheden opgeschoven.

In de noordoosthoek van dit park wordt aan de kant van de ringvaart langs de waterkant een ijs-vogelwand gemaakt. Het betreft een stukje verticale wand met een berg grond erachter zodat de ijsvogel zelf in de oever een nestgang kan maken.

Na deze werkzaamheden zal een groep lokale vrijwilligers van onder andere het IVN de IJsvogelwand verder afmaken. Tevens zal er gedurende het broedseizoen worden gemonitord of er ook gebruik van de wand wordt gemaakt. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:00 en 16:00 uur door de firma Lodder uit Zuiderwoude.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer N. Zwaag. Telefoon: (0299) 658 632 of per e-mail: verkeer@waterland.nl

Wilt u meer informatie over de ijsvogels kijk dan op de onderstaande websites:

www.ivn.nl/afdeling/waterland/vogels

www.vogelbescherming.nl

Advertentie

Verslag van de 179e vergadering

Verslag van de 179e vergadering 

Op 28 januari 2020

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Dekker, Jan Meijer, Rinus Dussel, Melvin Broekaart en Josine van den Berg 

Afwezig: Ruud Bosman, Jan van den Hoed, Ria van Oostveen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast. 

 1. Mededelingen

 1. Verslag vorige vergadering

Jan van den Hoed was ten onrechte als afwezig vermeld. Met Han bedoelde de notulist Jan M. Tijdens de rondvraag is gesproken over een aan de Jaagweg geparkeerde camper, in verband met een vraag vanuit de Gemeente.

Het verslag wordt verder goedgekeurd.

 1. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post deze keer.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt. 

Notulen schouw zijn alleen aan Ruud en Josine gestuurd. Josine stuurt ze door aan de andere leden.

Mooij heeft op 28-1 bevestigd dat er geen ontwikkelingen te melden zijn mbt de nieuwbouwplannen voor de Dorpsstraat.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Jan M is bij de bijeenkomst geweest van gebruikers van het Dropshuis en bij een bijeenkomst van een vereniging voor Dorpshuizen. Daarvan doet hij verslag.

N.a.v. een gesprek met beheerderechtpaar zijn plannen bijgesteld waardoor de totale kosten ca 80K lager uit zullen vallen dan oorspronkelijk begroot.

Er komt een folder waarin duidelijk wordt gemaakt hoe Dorpsbewoners en Ilpendamse bedrijven een steentje kunnen bijdragen. Er zijn al toezeggingen gedaan door verschillende partijen, maar de ANBI status lijkt onontbeerlijk.

Voorstel is een stichting op te richten: Stichting vrienden van het Dorpshuis, daarvoor een ANBI status aan te vragen en die stichting zou dan door de Dorpsraad moeten worden bestuurd. De Stichting beheer Dorpshuis wil daarover een bespreking met de Dorpsraad. Daartoe is de Dorpsraad bereid. Jan M zal dat melden en vragen een voorstel te doen voor een datum. Vervolgens zal bekeken worden wie namens de Dorpsraad beschikbaar is.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag
 • De Dorpsraad zal tijdens een volgend overleg met wethouder de nog altijd onveranderde status van het Sebastianusterrein aan de orde stellen.  Er zijn veel zorgen over gebrek aan initiatief vanuit de Gemeente; 
 • Voortaan zal als vast punt “nieuwbouwregie” op de agenda worden gezet
 • Er ligt veel zwerfvuil op de hoek bij de Merelstraat/Lepelaarstraat; de Gemeente komt niet in actie en men is bang voor een nieuwe rattenplaag. Melding zal nogmaals online worden gedaan in de hoop dat er dan wel actie wordt ondernomen
 • Situatie met bussen die vanuit verschillende kanten op de busbaan kunnen aankomen blijft gevaarlijk
 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.