Over de Dorpsraad

De Dorpsraad behartigt de specifieke belangen van Ilpendam. Dit doet de Dorpsraad door zijn ideeën, opmerkingen en plannen onder de aandacht te brengen van de ambtenaren en de politici van de gemeente Waterland.

Belangrijke aandachtspunten zijn momenteel

  • de ontwikkelingen rond zwaar- en sluipverkeer door gemeente Ilpendam,
  • parkeeroverlast,
  • woningbouw binnen gemeente Ilpendam [bijv. Initiatief Ilpenstein],
  • samenwerking dorpskernen Gemeente Waterland,
  • natuurlijk ook het onderhoud openbaar groen blijft altijd onder de aandacht.
  • Natuurlijk staat de Dorpsraad altijd open voor geluiden/initiatieven vanuit bewoners, bedrijven, verenigingen binnen Gemeente Ilpendam.

“Statutair” is de Stichting Dorpsraad Ilpendam opgericht op 7 mei  1991.

Doelstelling De stichting heeft, volgens de statuten, ten doel de behartiging van de belangen van het dorp Ilpendam en zijn inwoners op een zo effectief mogelijke wijze. Het huidige bestuur hecht in dat verband groot belang aan een goede coöperatieve verstandhouding met de gemeente om zo voor Ilpendam belangrijke zaken te kunnen regelen.

Bestuur  Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5, en ten hoogste 11 leden. Eens in de vier jaar vindt een verkiezing plaats. Leden van de Dorpsraad mogen geen raadslid zijn voor de gemeente Waterland. Ieder bestuurslid is voor elke inwoner van Ilpendam aanspreekbaar over in principe elk onderwerp. In 2022 vonden er wederom verkiezingen plaats en kent het bestuur deze samenstelling.

Behaalde resultaten In meer of mindere mate heeft de Dorpsraad bijgedragen aan onder meer het behoud van het pontje, het mogelijk maken van de uit- en aanbouw van de muziektent in het park en de realisatie van de Brede School. Het burgerparticipatiefonds: hellingbaan bij huisarts (2013) en bijdrage van € 13.000,00 aan nieuwe CV-installatie dorpshuis (2014). Recent heeft de Dorpsraad als intermediair gefungeerd in de wensen en zorgen rondom het plaatsen van een 5G mast, de nieuwbouw bij de voormalige Sint Sebastianusschool en Ilpenhof.

En op zich is het mooi dat, ondanks regelmatige frustraties en tegenwind, al jaren een groep enthousiaste vrijwilligers bereid is een Dorpsraad te vormen die volhoudend onderwerpen op de agenda weet te houden en uiteindelijk ook regelmatig successen boekt.

Vergaderingen De raad komt minimaal vier maal per jaar bijeen.