Openbare Hoorzitting Realisatie 6 Appartementen

Projectontwikkelaar Greenfield TAD heeft de intentie om op Dorpsstraat 32 – [Huidig gebouw Fa. Kabel] – 6 kleine en betaalbare appartementen te realiseren. De heer Mooij [GreenField TAD] wil zijn plannen/initiatief graag toelichten.

Dorpsraad Ilpendam nodigt u van harte uit aanwezig te zijn, en/of deel te nemen aan de openbare hoorzitting en kennis te nemen van deze plannen cq hier vragen over te stellen.

De hoorzitting vindt plaats in de Grote Zaal van Dorpshuis Ilpendam en is vrij toegankelijk voor een ieder die kennis wil nemen van dit initiatief en/of deel wil nemen aan deze openbare hoorzitting.

Datum :
Dinsdag 22 november 2022

Aanvang :
20:00 uur

Locatie :
Dorpshuis Ilpendam | Grote Zaal en Foyer

Advertentie

Initiatief Ilpenstein familie de Boer

Op dinsdag 17 mei 2022 werd in Dorpshuis Ilpendam onder voorzitterschap van Wolter v/d Vliet [vz Dorpsraad Ilpendam] een presentatie gegeven door familie de Boer inzake hun initiatief onder de naam “Ilpenstein” met belangstellenden te delen. Deze informatieavond werd door ruim 300 belangstellenden bezocht.

Tijdens deze avond is door familie de Boer beloofd om een ieder op de hoogte te houden van de plannen/ideeën en deze o.a. via de website van Dorpsraad Ilpendam met u te delen.

Voor alle duidelijkheid : Dorpsraad Ilpendam heeft van Gemeente Waterland het verzoek gekregen deze informatieavond te faciliteren, daar zij graag wilden weten hoe dit plan ontvangen wordt binnen Gemeente Ilpendam. De Dorpsraad vervult in deze plannen een geheel onafhankelijke rol.

Martijn de Boer heeft het secretariaat van Dorpsraad Ilpendam onderstaand bericht gestuurd, met bijbehorende bijlagen :

Beste leden van de Dorpsraad,

Hartelijk dank dat jullie de informatieavond samen met het dorpshuis wilden faciliteren.
Wolter, dank voor het goede voorzitterschap en het leiden van de informatieavond!

Zoals toegezegd sturen wij de eerste ideeën en ruimtelijke verkenningen die we hebben gemaakt ter informatie en om te delen. (zie bijlagen)

Buitenplaats Ilpenstein
Een buitenplaats is zoals het woord zegt een plaats buiten. De mensen die in het verleden een buitenplaats lieten bouwen woonden in de stad. Om de drukte in de stad te kunnen ontvluchten konden alleen de welgestelden zich een buitenplaats veroorloven. Met de herontwikkeling van de buitenplaats Ilpenstein, wil de familie de Boer de buitenplaats openstelling mogelijk maken voor meer mensen met een voorliefde voor historie, cultuur en natuur.

In lijn met de omgevingsvisie van de gemeente Waterland is dit initiatief ontwikkeld vanuit de geschiedenis. De familie de Boer wil in een dialoog met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Waterland een stuk historie en buitenbeleving teruggeven aan de bewoners en bezoekers van Waterland.

Met vriendelijke groet,
Martijn de Boer

Uitslag verkiezingen 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 werden in Dorpshuis Ilpendam de gemeentelijke verkiezingen gehouden, gecombineerd met de mogelijkheid te stemmen op Dorpsraad Ilpendam.

Men kon stemmen op een kandidaat en/of stemmen op de vraag of de Dorpsraad Ilpendam voor gemeente Ilpendam moest blijven bestaan.

De uitslag was als volgt :

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 795.

 • 787 inwoners voor voortzetten Dorpsraad
 • 742 inwoners hebben op een kandidaat gestemd
 • 45 inwoners hebben geen kandidaat gekozen maar zijn voor voortzetten Dorpsraad
 • 8 inwoners tegen voortzetten Dorpsraad

Alle onderstaande kandidaten zijn hiermee gekozen voor een termijn van 4 jaar in de Dorpsraad Ilpendam:

Wolter van der Vliet (voorzitter)
Thomas Wals
Jan Meijer
Rinus Dussel
Jan Dekker
Ronald van Delden
Ruud Bosman (secretaris)

Verslag Digitale Bijeenkomst Verkeer Ilpendam

Op 8 februari 2022 is er een online vergadering gehouden waarin Gemeente Waterland en bewoners uit Ilpendam vertegenwoordigd waren.

De vergadering werd voorgezeten door de heer Simon Verbeek. Doel van de meeting was het inzichtelijk maken van de verkeersproblematiek in Gemeente Ilpendam, en samen te discussiëren over mogelijke oplossingen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen en indien u wilt als pdf downloaden.

Beantwoording van raadsvragen van de PvdA d.d. 17 februari 2022

In de bijlage een brief welke namens Dorpsraad Ilpendam verzonden is aan wethouder mevrouw van de Weijenberg, de raadsleden en duoraadsleden.

Dit naar aanleiding van de op donderdag 17 januari 2022 gehouden vergadering waar de recente herinrichting en verkeerssituatie van het Dorpsplein Ilpendam op de agenda stond.

In deze vergadering liet de wethouder doorschemeren dat Dorpsraad Ilpendam had ingestemd met de gekozen oplossing inzake het plaatsen van bloembakken om een duidelijke route richting het Pontveer te creëren.

Notulen 188e Vergadering

Verslag van de 188e vergadering
Op 6 juli 2021

Aanwezigen dorpsraad:
Wolter vd Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart, Josine vd Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig:
Ria van Oostveen, Hanneke Borger, Rinus Dussel

Gast: Petra van Lint

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

Josine gaat de statuten nakijken of deze moeten worden aangepast i.v.m. persoonlijk aansprakelijk zijn van de Dorpsraad leden.
Website doet het weer met dank aan Ronald en Lenie.
Mailadressen moeten nog worden doorgegeven i.v.m. doorsturen vanuit dorpsraad mailadres. Gmail/Hotmail accounts zijn niet toegestaan.
De speeltoestellen in het van Randwijk park zijn inmiddels vervangen.

 1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Zie actielijst

 1. Ingekomen post
  Post is doorgestuurd.
 2. Nieuwbouw Dorpsstraat

Oplevering 4 woningen gebeurt binnenkort, m.b.t de overige 2 is nog niet duidelijk wat en wanneer er gebouwd gaat worden. Met de heer Mooij verlopen de contacten moeizaam, hij zit niet in de meewerkstand.

a) Pont
Vorig Dorpsraad overleg:
Inmiddels is een half jaar voorbij en aangezien we de einddatum van de huidige voorziening naderen is een structurele oplossing dringend vereist. De Dorpsraad zal de gemeente hier wederom op aanspreken.

huidige contract loopt nog tot 31-12-21, nog onduidelijk hoe nu verder moet aanbesteding komen, huidige pontbaas wil heel graag verder.
Dit punt zal ook worden meegenomen in het bestuurlijk overleg van 15 juli.

b) Bloembakken dorpsplein
Bloembakken zijn geplaatst en weer weggehaald. Er is onduidelijkheid over waar de bakken moeten komen. Er is contact geweest met de gemeente, die verwijzen naar verkeerstechnische redenen voor verwijdering.
Dit punt zal ook worden meegenomen in het bestuurlijk overleg van 15 juli.

c) Verkeer
Vorig Dorpsraad overleg:
Niet alleen in de oude kern, Dorpsstraat, Kerkstraat en de Noord, zijn er problemen met verkeer maar ook in de Fuutstraat en de Lepelaarstraat doen zich problemen voor.

• Snelheid
• Ontbreken van verkeersdrempels
• Oversteekplaatsen bij speelpleintjes en Aalduikerweg
• Hoeveelheid verkeer
• Zwaar verkeer (ondanks verboden)
• Parkeren

Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en wordt schade veroorzaakt aan geparkeerde auto’s en potentieel aan oude huizen in de oude kern.

Inmiddels is door bewoners in de Kerkstraat en aan de Noord een enquête gestart. De Dorpsraad wil hier graag bij aansluiten en zal een open brief sturen naar de gemeente en media om deze problemen wederom onder de aandacht te brengen en om een oplossing te vragen.

N.a.v. dit punt wordt ook de AFA op de Hofbrug besproken. Petra bevestigt dat deze wordt binnenkort uit gebruik genomen. Dit levert de gemeente een kosten besparing op van ca € 3000,– per jaar. In het kader van de al eerder genoemde verkeersproblematiek op de Noord, Kerkstraat en Dorpsstraat zal deze beslissing voor een nog hogere verkeersdruk zorgen.

Eerst wordt dit punt besproken in het bestuurlijk overleg. Volgende stappen worden bepaald na dit overleg.

 1. Wat verder ter tafel komt; rondvraag

Josine:
In de ijsvogel wand in park zitten nog steeds geen gaten, Josine gaat gemeente bellen.

Petra:
Vraagt hoe de Dorpsraad over glasvezel denkt i.p.v. huidige voorziening. Dorpsraad is positief over deze aanpassing. Overigens nog niet bekend of en zo ja wanneer glasvezel zal worden aangelegd.
Over mast(en) ter versterking van 4 G signalen is de mening van de Dorpsraad nog steeds ongewijzigd.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

14 september 2021
23 november 2021

Conceptagenda 184e vergadering d.d. 24 november 2020

Uitnodiging voor de 184e vergadering op 24 november 2020

aanvang 20.00 uur

CONCEPTAGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Diverse mailberichten i.z. pontje

  • Diverse mailberichten i.z. nieuwbouw Dorpsstraat

 6. Website & Facebook Dorpsraad

 7. Nabeschouwing Schouw 24/09

 8. Nieuwbouw Dorpsstraat

 9. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 11. Sluiting

World Cleanup day op 19 september

Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar voor uitgestelde Opschoondag  tijdens de World Cleanup day op 19 september

Waterland, 24 augustus 2020 – Op 19 september 2020 stelt de gemeente Waterland gratis opruimmaterialen beschikbaar aan opruiminitiatieven die door verenigingen, ondernemers en inwoners tijdens de World Cleanup Day worden georganiseerd. Iedereen die in groepsverband de handen uit de mouwen wil steken om hun buurt of omgeving te ontdoen van zwerfafval, komt voor het lenen van materialen in aanmerking. Het collectieve opruiminitiatief zou aanvankelijk op 21 maart van dit jaar plaatsvinden tijdens de Landelijke Opschoondag maar werd vanwege de uitbraak van de coronacrisis in Nederland uitgesteld.

Lees het volledige persbericht door op onderstaande link te klikken

PERSBERICHT Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar tijdens de World Cleanup day (def)

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

(digitaal m.b.v. Zoom)

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Josine van den Berg

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

Dinsdag 7 juli vind een kennismaking gesprek plaats met de a.i. burgemeester van Waterland in Ilpendam.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Ingekomen post

Wordt besproken, voor de mail van Roel Box komt Roel de toelichting zelf geven.

Roel geeft aan dat wederom aan de muziektent in het park vernielingen zijn toegebracht. Duidelijk zijn sporen van vuur en beschadigde stenen. De muziektent verloedert en toezicht is noodzakelijk.

Ruud neemt contact op met de gemeente om beschadigingen te laten herstellen en om toezicht uit te laten voeren door BOA’s om verdere / nieuwe beschadigingen te voorkomen.

Op het Dorpsplein wordt nog steeds naar willekeur geparkeerd. Ideeën zijn ingediend om hier meer duidelijkheid in te geven. Nog geen besluit genomen.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Met de sloop is begonnen. Van de 6 huizen zijn 4 huizen verkocht, voor de 2 vrijstaande huizen is een vergunningaanvraag ingediend. Deze huizen worden 1.9 meter hoger dan in de oorspronkelijke aanvraag (2 onder 1 kap) was opgenomen.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Ruud gaat Schouw met gemeente aanvragen, planning in september.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

15 september 2020

24 november 2020