Uitnodiging voor de 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom

Uitnodiging voor de 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom,

aanvang 20.00 uur

CONCEPT AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering (28 januari)
 4. Actie/besluitenlijst
 5. Ingekomen post
 6. Nieuwbouw Dorpsstraat
 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 9. Sluiting

Persbericht verlenging van de afsluitingen in de Gemeente Waterland

Maatregelen Waterland verlengd

Parkeerterreinen afgesloten en Marken niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op grond van de noodverordening de maatregelen voor Waterland in verband met de coronacrisis verlengd tot en met dinsdag 19 mei. Dit betekent geen gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) toelaten op Marken. Ook de parkeerterreinen van Marken, Nes en bij het Hemmeland blijven afgesloten. De maatregelen blijven nodig omdat bij grote drukte het besmettingsgevaar, bij groepsvorming en het niet kunnen waarborgen van 1.5 meter afstand, te groot wordt. De parkeerterreinen liggen bij recreatieve bestemmingen (Marken en Hemmeland) en de maatregelen zijn conform de verlenging van de maatregelen bij recreatiegebied Het Twiske. In het afgelopen weekend zijn er ondanks de afsluitingen toch nog veel boetes uitgedeeld door de handhavers. Het ging om auto’s en motoren die geen bestemmingsverkeer waren en de afsluitingsborden hadden genegeerd.

Klik op onderstaande link voor het volledige bericht.

Verlenging maatregelen Waterland

Werkzaamheden Burgemeester van Oorschotplantsoen

In de week van 10 t/m 14 februari wordt er begonnen met het maken van een IJsvogelwand in het Burgemeester van Oorschotplantsoen te Ilpendam. Een en ander is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer (veel regen) worden de werkzaamheden opgeschoven.

In de noordoosthoek van dit park wordt aan de kant van de ringvaart langs de waterkant een ijs-vogelwand gemaakt. Het betreft een stukje verticale wand met een berg grond erachter zodat de ijsvogel zelf in de oever een nestgang kan maken.

Na deze werkzaamheden zal een groep lokale vrijwilligers van onder andere het IVN de IJsvogelwand verder afmaken. Tevens zal er gedurende het broedseizoen worden gemonitord of er ook gebruik van de wand wordt gemaakt. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:00 en 16:00 uur door de firma Lodder uit Zuiderwoude.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer N. Zwaag. Telefoon: (0299) 658 632 of per e-mail: verkeer@waterland.nl

Wilt u meer informatie over de ijsvogels kijk dan op de onderstaande websites:

www.ivn.nl/afdeling/waterland/vogels

www.vogelbescherming.nl

Verslag van de 179e vergadering

Verslag van de 179e vergadering 

Op 28 januari 2020

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Dekker, Jan Meijer, Rinus Dussel, Melvin Broekaart en Josine van den Berg 

Afwezig: Ruud Bosman, Jan van den Hoed, Ria van Oostveen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast. 

 1. Mededelingen

 1. Verslag vorige vergadering

Jan van den Hoed was ten onrechte als afwezig vermeld. Met Han bedoelde de notulist Jan M. Tijdens de rondvraag is gesproken over een aan de Jaagweg geparkeerde camper, in verband met een vraag vanuit de Gemeente.

Het verslag wordt verder goedgekeurd.

 1. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post deze keer.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt. 

Notulen schouw zijn alleen aan Ruud en Josine gestuurd. Josine stuurt ze door aan de andere leden.

Mooij heeft op 28-1 bevestigd dat er geen ontwikkelingen te melden zijn mbt de nieuwbouwplannen voor de Dorpsstraat.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Jan M is bij de bijeenkomst geweest van gebruikers van het Dropshuis en bij een bijeenkomst van een vereniging voor Dorpshuizen. Daarvan doet hij verslag.

N.a.v. een gesprek met beheerderechtpaar zijn plannen bijgesteld waardoor de totale kosten ca 80K lager uit zullen vallen dan oorspronkelijk begroot.

Er komt een folder waarin duidelijk wordt gemaakt hoe Dorpsbewoners en Ilpendamse bedrijven een steentje kunnen bijdragen. Er zijn al toezeggingen gedaan door verschillende partijen, maar de ANBI status lijkt onontbeerlijk.

Voorstel is een stichting op te richten: Stichting vrienden van het Dorpshuis, daarvoor een ANBI status aan te vragen en die stichting zou dan door de Dorpsraad moeten worden bestuurd. De Stichting beheer Dorpshuis wil daarover een bespreking met de Dorpsraad. Daartoe is de Dorpsraad bereid. Jan M zal dat melden en vragen een voorstel te doen voor een datum. Vervolgens zal bekeken worden wie namens de Dorpsraad beschikbaar is.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag
 • De Dorpsraad zal tijdens een volgend overleg met wethouder de nog altijd onveranderde status van het Sebastianusterrein aan de orde stellen.  Er zijn veel zorgen over gebrek aan initiatief vanuit de Gemeente; 
 • Voortaan zal als vast punt “nieuwbouwregie” op de agenda worden gezet
 • Er ligt veel zwerfvuil op de hoek bij de Merelstraat/Lepelaarstraat; de Gemeente komt niet in actie en men is bang voor een nieuwe rattenplaag. Melding zal nogmaals online worden gedaan in de hoop dat er dan wel actie wordt ondernomen
 • Situatie met bussen die vanuit verschillende kanten op de busbaan kunnen aankomen blijft gevaarlijk
 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Concept agenda 178e vergadering.

Uitnodiging voor de 178e vergadering op 26 november 2019 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Sam van Alst (vitale leefomgeving) stelt zich voor 
 5. Actie/besluitenlijst
 6. Nieuwbouw Dorpsstraat
 7. Ingekomen post
  • Zelfstandig Waterland mail van Watergang
  • Hulpvraag commissie Dorpshuis
  • Anne & Co uitnodiging
  • Gerbrand Smit i.v.m. groftuinafval
 1. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 2. Vaststellen vergaderdata 2020

Voorstel vergaderdata 2020:

 • 28 Januari
 • 24 Maart
 • 19 Mei
 • 30 Juni

Verslag van de 177e vergadering

Verslag van de 177e vergadering 

Op 17 september 2019 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Jan Meijer (voorzitter), Rinus Dussel, Ria van Oostveen, Lenie Doets, Josine van den Berg en Ruud Bosman 

Afwezig: Wolter van der Vliet

Jan van den Hoed

Jan Dekker

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

 1. Mededelingen

Lenie Doets vertrekt naar Aruba en zal niet meer in de Dorpsraad participeren.  

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

2019070903 Ruud Verwaarloosde bootjes Fuutstraat 9-7-2019 17/09 Aanhouden, wordt ook meegenomen in de Schouw dd 17-10
2019070902 Ruud Dokterspad begroeiing 9-7-2019 17/09Aanhouden, wordt ook meegenomen in de Schouw dd 17-10
2019070901 Josine Dorpsplein; doppen in bestrating zijn glad, nog steeds parkeren op plein, onduidelijke bewijzering 9-7-2019 17/09 Josine stuurt brief uit naar gemeente en wordt ook meegenomen in de Schouw dd 17-10
2018112701 Jan M Gevaarlijke oversteek bij bushalte; contact met gemeente opnemen 29-01-2019 Informeren naar mogelijkheden; 26/03 Jan M gaat weer navragen bij gemeente 17/09 wordt meegenomen in de Schouw dd 17-10
 1. Hei avond Dorpsraad evaluatie 

Buiten dat het erg leuk was het ook erg nuttig.

Verschillende dingen zijn besproken:

 • Van Oorschot plantsoen
  • Meer structurele en diepgaande aanpak. Dorpsraad zal zelf met een plan komen
 • Uitnodigen gemeentelijke jongerenwerker
  • Wat zijn plannen en mogelijkheden voor activiteiten
 • Belang van het Dorpshuis
  • Melvin zal met Cor v.d. Weijden contact opnemen
 • Bouwlocatie Dorpsstraat
  • Plannen nauwkeurig blijven volgen
 • Parkeren in Ilpendam
  • Ontwikkelingen blijven volgen
 1. Nieuwbouw aan de Dorpsstraat

Geen nieuws.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Melvin:

Laadpalen voor elektrische auto’s, dit wordt meegenomen in de Schouw van 17-10.

 1. Sluiting

Definitieve agenda dinsdag 17 september 2019

Uitnodiging voor de 177e vergadering op 17 september 2019 in het Dorpshuis,
aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Hei avond evaluatie
6. Nieuwbouw Dorpsstraat
7. Ingekomen post
• Zelfstanding Waterland (Waterland Natuurlijk)
• dichterskring
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
9. Sluiting
• Volgende vergaderingen
i. 26 november 2019

Verslag van de 176e vergadering

Verslag van de 176e vergadering 09 juli 2019 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Jan Meijer (voorzitter), Jan Dekker, Rinus Dussel, Ria van Oostveen, Josine van den Berg en Ruud Bosman

 Afwezig: Wolter van der Vliet

Jan van den Hoed

Lenie Doets

Melvin Broekaart

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

 1. Mededelingen

Afwezig:

Jan van den Hoed

Wolter vd Vliet

Melvin Broekaart

Lenie Doets

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.

Tevens draagt Ria hierbij het penningmeesterschap over aan Josine.

Zij zullen samen de overdracht regelen.

   5.   Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

M.b.t de bestuurlijke toekomst is een informatie avond geweest. Toekomst is nog niet duidelijk.

 6.  Nieuwbouw aan de Dorpsstraat

Er zijn voor zover bekend geen nieuwe ontwikkelingen.

Wel is duidelijk dat er 180 m3 grond moet worden afgegraven (50 cm eraf) en 350 m3 grond moet worden aangebracht (1 meter erop). De aan en afvoer zal door de Dorpsstraat gaan plaatsvinden. Verstandig is om de aannemers(s) van te voren aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door bouwverkeer. Hiervoor zal een exploot worden verspreid.

7.  Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Jan D:

Dokterspad begroeiing moet worden teruggesnoeid. Ruud zal de gemeente hiertoe verzoeken.

Josine:

Verwaarloosde bootjes aan de Fuutstraat. Ruud gaat de gemeente hiervoor vragen actie te ondernemen.

8.  Sluiting

Volgende vergadering 17 september 2019

Vergaderdata 2019:

26 november