Notulen 188e Vergadering

Verslag van de 188e vergadering
Op 6 juli 2021

Aanwezigen dorpsraad:
Wolter vd Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart, Josine vd Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig:
Ria van Oostveen, Hanneke Borger, Rinus Dussel

Gast: Petra van Lint

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

Josine gaat de statuten nakijken of deze moeten worden aangepast i.v.m. persoonlijk aansprakelijk zijn van de Dorpsraad leden.
Website doet het weer met dank aan Ronald en Lenie.
Mailadressen moeten nog worden doorgegeven i.v.m. doorsturen vanuit dorpsraad mailadres. Gmail/Hotmail accounts zijn niet toegestaan.
De speeltoestellen in het van Randwijk park zijn inmiddels vervangen.

 1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Zie actielijst

 1. Ingekomen post
  Post is doorgestuurd.
 2. Nieuwbouw Dorpsstraat

Oplevering 4 woningen gebeurt binnenkort, m.b.t de overige 2 is nog niet duidelijk wat en wanneer er gebouwd gaat worden. Met de heer Mooij verlopen de contacten moeizaam, hij zit niet in de meewerkstand.

a) Pont
Vorig Dorpsraad overleg:
Inmiddels is een half jaar voorbij en aangezien we de einddatum van de huidige voorziening naderen is een structurele oplossing dringend vereist. De Dorpsraad zal de gemeente hier wederom op aanspreken.

huidige contract loopt nog tot 31-12-21, nog onduidelijk hoe nu verder moet aanbesteding komen, huidige pontbaas wil heel graag verder.
Dit punt zal ook worden meegenomen in het bestuurlijk overleg van 15 juli.

b) Bloembakken dorpsplein
Bloembakken zijn geplaatst en weer weggehaald. Er is onduidelijkheid over waar de bakken moeten komen. Er is contact geweest met de gemeente, die verwijzen naar verkeerstechnische redenen voor verwijdering.
Dit punt zal ook worden meegenomen in het bestuurlijk overleg van 15 juli.

c) Verkeer
Vorig Dorpsraad overleg:
Niet alleen in de oude kern, Dorpsstraat, Kerkstraat en de Noord, zijn er problemen met verkeer maar ook in de Fuutstraat en de Lepelaarstraat doen zich problemen voor.

• Snelheid
• Ontbreken van verkeersdrempels
• Oversteekplaatsen bij speelpleintjes en Aalduikerweg
• Hoeveelheid verkeer
• Zwaar verkeer (ondanks verboden)
• Parkeren

Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en wordt schade veroorzaakt aan geparkeerde auto’s en potentieel aan oude huizen in de oude kern.

Inmiddels is door bewoners in de Kerkstraat en aan de Noord een enquête gestart. De Dorpsraad wil hier graag bij aansluiten en zal een open brief sturen naar de gemeente en media om deze problemen wederom onder de aandacht te brengen en om een oplossing te vragen.

N.a.v. dit punt wordt ook de AFA op de Hofbrug besproken. Petra bevestigt dat deze wordt binnenkort uit gebruik genomen. Dit levert de gemeente een kosten besparing op van ca € 3000,– per jaar. In het kader van de al eerder genoemde verkeersproblematiek op de Noord, Kerkstraat en Dorpsstraat zal deze beslissing voor een nog hogere verkeersdruk zorgen.

Eerst wordt dit punt besproken in het bestuurlijk overleg. Volgende stappen worden bepaald na dit overleg.

 1. Wat verder ter tafel komt; rondvraag

Josine:
In de ijsvogel wand in park zitten nog steeds geen gaten, Josine gaat gemeente bellen.

Petra:
Vraagt hoe de Dorpsraad over glasvezel denkt i.p.v. huidige voorziening. Dorpsraad is positief over deze aanpassing. Overigens nog niet bekend of en zo ja wanneer glasvezel zal worden aangelegd.
Over mast(en) ter versterking van 4 G signalen is de mening van de Dorpsraad nog steeds ongewijzigd.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

14 september 2021
23 november 2021

Conceptagenda 184e vergadering d.d. 24 november 2020

Uitnodiging voor de 184e vergadering op 24 november 2020

aanvang 20.00 uur

CONCEPTAGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Diverse mailberichten i.z. pontje

  • Diverse mailberichten i.z. nieuwbouw Dorpsstraat

 6. Website & Facebook Dorpsraad

 7. Nabeschouwing Schouw 24/09

 8. Nieuwbouw Dorpsstraat

 9. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 11. Sluiting

World Cleanup day op 19 september

Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar voor uitgestelde Opschoondag  tijdens de World Cleanup day op 19 september

Waterland, 24 augustus 2020 – Op 19 september 2020 stelt de gemeente Waterland gratis opruimmaterialen beschikbaar aan opruiminitiatieven die door verenigingen, ondernemers en inwoners tijdens de World Cleanup Day worden georganiseerd. Iedereen die in groepsverband de handen uit de mouwen wil steken om hun buurt of omgeving te ontdoen van zwerfafval, komt voor het lenen van materialen in aanmerking. Het collectieve opruiminitiatief zou aanvankelijk op 21 maart van dit jaar plaatsvinden tijdens de Landelijke Opschoondag maar werd vanwege de uitbraak van de coronacrisis in Nederland uitgesteld.

Lees het volledige persbericht door op onderstaande link te klikken

PERSBERICHT Gemeente Waterland stelt gratis opruimgereedschap beschikbaar tijdens de World Cleanup day (def)

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

(digitaal m.b.v. Zoom)

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Josine van den Berg

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

Dinsdag 7 juli vind een kennismaking gesprek plaats met de a.i. burgemeester van Waterland in Ilpendam.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Ingekomen post

Wordt besproken, voor de mail van Roel Box komt Roel de toelichting zelf geven.

Roel geeft aan dat wederom aan de muziektent in het park vernielingen zijn toegebracht. Duidelijk zijn sporen van vuur en beschadigde stenen. De muziektent verloedert en toezicht is noodzakelijk.

Ruud neemt contact op met de gemeente om beschadigingen te laten herstellen en om toezicht uit te laten voeren door BOA’s om verdere / nieuwe beschadigingen te voorkomen.

Op het Dorpsplein wordt nog steeds naar willekeur geparkeerd. Ideeën zijn ingediend om hier meer duidelijkheid in te geven. Nog geen besluit genomen.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Met de sloop is begonnen. Van de 6 huizen zijn 4 huizen verkocht, voor de 2 vrijstaande huizen is een vergunningaanvraag ingediend. Deze huizen worden 1.9 meter hoger dan in de oorspronkelijke aanvraag (2 onder 1 kap) was opgenomen.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Ruud gaat Schouw met gemeente aanvragen, planning in september.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

15 september 2020

24 november 2020

Her-bestraten Reigerstraat

In de week van maandag 10 augustus 2020 start Nota Infra met herbestratingswerkzaamheden aan de Reigerstraat in Ilpendam. De werkzaamheden zullen naar verwachting starten in de week van 10 augustus en ongeveer 6 weken duren.
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer en zijn ook de parkeerplaatsen (tijdelijke) niet te gebruiken. Ook zal er regelmatig transport plaatsvinden voor de aan- en afvoer van materialen van en naar de parkeerplaats van het sportpark in Ilpendam.
Het werk zal starten op het parkeerterrein tussen huisnummer 1 en 10 tot na het kruispunt met de Meerkoetstraat. Hierna zal het stuk tussen de Meerkoetstraat en de Tureluur aangepakt worden.
Op de site https://www.waterland.nl/werk-in-uitvoering kunt u de faseringstekening van de werkzaamheden vinden.
Uitslag enquête
Dat de Reigerstraat een levendige en betrokken straat is blijkt wel uit de grote hoeveelheid reacties uit de enquête. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. De uitslag van de enquête en het definitieve ontwerp kunt u vinden op de website: www.waterland.nl/werk_in_uitvoering/Reigerstraat

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. van Oostrum van de gemeente Waterland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 627 of via de email op eric.van.oostrum@waterland.nl.

Agenda 182e vergadering 30 juni 2020

Uitnodiging voor de 182e vergadering op 30 juni 2020, aanvang 20.00 uur

         AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering (19 mei)

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Mail Roel Box m.b.t. muziektent

  • Mail J. Leguijt m.b.t. Inrichting Dorpsplein en reactie gemeente Waterland
 6.  Nieuwbouw Dorpsstraat

 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Sluiting

Verslag van de 181e vergadering, d.d. 19 mei 2020

Verslag van de 181e vergadering

Op 19 mei 2020

Digitaal m.b.v. Zoom

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. Josine van den Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

De 180e vergadering heeft i.v.m. Covid-19 niet plaatsgevonden.

Deze 181e vergadering vindt wegens de bijzondere omstandigheden plaats via Zoom.

Martin Hinke is aanwezig in deze vergadering om zijn brief toe te lichten.

Jan van den Hoed heeft besloten zich terug te trekken uit de Dorpsraad.

 1. Verslag vorige vergadering

De vorige vergadering was geannuleerd door Covid-19. Er is als gevolg daarvan geen verslag van de 180e vergadering.

 1. Ingekomen post

Brief Martin Hinke.

De parkeersituatie en de afvalcontainerproblematiek in de Dorpsstraat.

Op dit moment is het al erg druk met parkeren door de huidige bewoners, meerdere auto’s per huishouden, niet parkeren op eigen terrein daar waar dat wel mogelijk is en de toename van de air bnb onderkomens. Wanneer de bouw van de nieuwe huizen aan de Dorpsstraat is afgerond zal het parkeerprobleem nog meer toenemen.

Als 2e probleem wordt vermeld het aanbieden van, en de plaats waarop van de afvalcontainers. Door de plaatsing langs de weg, speciaal, ter hoogte van nr. 42, wordt de weg erg smal en veroorzaakt verkeersproblemen, soms leidt dat tot schade aan geparkeerde auto’s.

De Dorpsraad zal deze bezwaren meenemen in het eerstvolgende overleg met de projectontwikkelaar Mooij.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Op de mail/brief van Josine met verzoek aan en opmerkingen naar Josine toe te sturen is veelvuldig gereageerd. Josine zal een samenvatting maken en deze vragen, aan- opmerkingen en zorgen meenemen in het overleg met Mooij.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is even gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Melvin:

De school gaat het schoolplein updaten met nieuwe speeltoestellen en groenvoorziening.

Josine:

Fietspad over het dijkje langs de ringvaart is ook toegankelijk voor voetvangers. Menig fietser heeft daar problemen mee en bejegent voetgangers nogal onheus.

Jan M zal dit aankaarten bij de gemeente. Wellicht is er een bord mogelijk waarop wordt aangegeven dat voetgangers ook welkom zijn.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

30 juni 2020

15 september 2020

24 november 2020

Definitieve agenda 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom

Uitnodiging voor de 181e vergadering op 19 mei 2020 via zoom, aanvang 20.00 uur

         AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige vergadering (28 januari)

 4. Actie/besluitenlijst

 5. Ingekomen post

  • Brief Martin Hinke

 6. Nieuwbouw Dorpsstraat

 7. Stichting “Vrienden van het Dorpshuis”

 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 9. Sluiting