Agenda 173e vergadering, 29 januari 2019

Uitnodiging voor de 173e vergadering op 29 januari 2019 in het Dorpshuis,

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Nieuwbouw Dorpsstraat
  • Gasten:
   1. Cor Mooij namens Greenfieldstad (ondernemer)
   2. Niek Zwaag gemeente Waterland
 4. Verkeer oude kern Ilpendam resultaten metingen
  • Gast Niek Zwaag gemeente Waterland 
 1. Verslag vorige vergadering
 2. Actie/besluitenlijst
 3. Ingekomen post
  • Beleidsregels evenementen gemeente Waterland
 1. telecommast
 2. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 3. Sluiting
  • Volgende vergaderingen
   1. 26 maart 2019
   2. 21 mei 2019
   3. 9 juli 2019
   4. 17 september 2019
   5. 26 november 2019
Advertenties

Update informatieavond telecommast

Afgelopen maandag was er een inspraakavond over het voornemen een 40 meter hoge zendmast te plaatsen aan het einde van de Lepelaarstraat.

Helaas was niemand van de Dorpsraad in de gelegenheid die bijeenkomst bij te wonen. Dat betekent niet dat de Dorpsraad zich afzijdig wil houden in deze kwestie.

Wij hebben inmiddels gesproken met bewoners die maandag wel aanwezig waren en wij hebben het voornemen een brief te sturen aan diverse Gemeentelijke organen over de zorgen en vragen die Ilpendammers hebben. Mocht u in dit kader opmerkingen hebben die wij zouden moeten melden, stuur die dan naar info@dorpsraad-ilpendam.nl.

Wij zullen u via deze weg op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen.

Input Ilpendammers, agenda punt “verkeer Dorpsstraat” 18 september 2018

Beste dorpsgenoten,

Het verkeer in de dorpsstraat staat op de agenda (punt 5) voor ons volgende overleg op dinsdag 18 september 2018.  Voor dit punt vragen wij de input van onze dorpsgenoten.

In het onderstaande document (klik op de blauwe tekst) leest u wat er vooraf al besproken is door een paar leden van de Dorpsraad en de Gemeente en wat er ter sprake zal komen tijdens de vergadering.

VCP Dorpsstraat Ilpendam

Wij verzoeken u, om u vooraf aan te melden, dan kunnen wij hier rekening mee houden. Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel uw input wil geven, dan kun u dat doen via het contactformulier of door een email te sturen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via:

Contactformulier

Email: info@dorpsraad-ilpendam.nl

Facebook: aanmelden via evenement

Geeft u ook even aan met hoeveel personen u komt?

 

 

Verkiezing nieuwe Dorpsraad 21 maart 2018 Herkiesbare leden

Op 21 maart kunt u stemmen op de kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad. U kunt uw stem uitbrengen in het Dorpshuis van Ilpendam, waar u natuurlijk ook kunt stemmen voor de nieuwe gemeenteraad.

De herkiesbare leden van de huidige Dorpsraad zijn:

Voorzitter Wolter van der Vliet

Wolter van der Vliet verhuisde pas in 1963 naar Ilpendam maar voelt zich absoluut Ilpendammer. Reist dagelijks naar Amsterdam voor zijn werk in de chemische distributie maar keert ’s avonds graag terug voor familie, vrienden en het verenigingsleven. Als bestuurslid van “het Ilpendams fanfare” werd Van der Vliet in 1991 gevraagd voor de Dorpsraad-in-oprichting en is sinds die tijd voorzitter van de Dorpsraad Ilpendam. Hij is geen voorstander van acties of luid protest en overtuigd dat met overleg en vooral veel geduld mooie en nuttige zaken voor Ilpendam bereikt kunnen worden.

Penningmeester Ria van Oostveen

Ria van Oostveen blauw

Sinds de oprichting van de Dorpsraad 1991, is Ria van Oostveen de penningmeester van de stichting. Nog even volhouden en dan is zij al 25 jaar een onderdeel van de stichting, met veel plezier. Van Oostveen is blij dat er veel nieuwe leden leden zijn. En hoopt dat ze daardoor de wensen van de Ilpendammers nog beter kenbaar kunnen maken aan de Gemeente Waterland.

Secretaris Ruud Bosman

Ruud BosmanRuud Bosman woont vanaf 2001 in Ilpendam, is nu ruim 5 jaar lid van de Dorpsraad en verantwoordelijk voor het secretariaat. Belangrijkste drijfveer: Een van de belangrijkste taken van de Dorpsraad Ilpendam is om ervoor te zorgen dat ook de stem van de Ilpendammers wordt gehoord bij het gemeentebestuur.
Wij zijn een kleine kern maar moeten wel gehoord worden. Daarvoor zijn goede contacten en afspraken absoluut noodzakelijk.

 

Raadslid Jan Dekker

 

Jan Dekker is geboren en getogen in Ilpendam. Hij is stukadoor van beroep en is sinds 1987 zelfstandig ondernemer. Dekker is inmiddels 9 jaar lid van de dorpsraad en vindt het belangrijk om op te komen voor de belangen van de dorpsbewoners.

Raadslid Lenie Doets (webmaster)

Lenie Doets 2

Lenie Doets-Leguijt is geboren en getogen Ilpendamse.
Werkt als Operationeel Inkoper bij een groot revalidatiecentrum. Heeft daarvoor vele jaren als Management Assistent gewerkt. Bestuurlijke ervaring, secretaris ouderraad Van Randwijkschool, voorzitter jeugdbestuur en medeorganisator stratenvolleybaltoernooi van volleybalvereniging Ilpenstein. Doets is sinds de laatste verkiezingen in 2014 lid van de dorpsraad. Haar speerpunten: verbeteren zichtbaarheid van de Dorpsraad. Hiervoor heeft zij de Facebookpagina Dorpsraad Ilpendam gemaakt en deze website opgezet. Deze digitalisering heeft als doel: de bewoners van Ilpendam beter te informeren, directer contact en het zichtbaar maken van de Dorpsraadleden.

 

Raadslid Jan Meijer

Jan Meijer woont sinds 1971 in Ilpendam.Hij heeft tot zijn pensioen bij Akzo Nobel (Ketjen) gewerkt. Zijn laatste functie was hoofd afdeling facilitair management. Tevens heeft hij 9 jaar in de gemeenteraad van Ilpendam en 8 jaar in de gemeenteraad van Waterland gefunctioneerd. Na de oprichting van de Dorpsraad in 1991 is hij 8 jaar raadslid geweest. Na het beeindigen van het raadslidmaatschap is hij in 2010 weer toegetreden tot de dorpsraad. Zijn ervaring is dat de gemeenteraad graag in grote lijnen denkt en dat zij van specifieke zaken die in de kernen leven geen weet hebben of deze nogal eens over het hoofd zien. De Dorpsraad heeft hier volgens hem een belangrijke taak in.

Raadslid Hans Wouda

Hans Wouda blauw

Hans Wouda woont sinds 2006 weer in Ilpendam. Heeft vroeger bij de PTT gewerkt, eerst als postbode, later op kantoor  bij douane in Amsterdam.
Doet tot op heden vrijwilligers werk bij S.V Ilpendam.Is sinds de laatste verkiezingen (2014) lid van de dorpsraad. Hoopt een bijdrage te kunnen leveren door de belangen van de dorpsbewoners in de dorpsraad te behartigen.

Oproep kandidaat-leden Dorpsraad

Oproep voor kandidaat-leden voor de Dorpsraad                                                                   

Beste Ilpendammers,

Op woensdag 21 maart aanstaande zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad én ook voor onze Dorpsraad. De verkiezingen vinden gelijktijdig plaats in het Dorpshuis, waar op die dag dan ook ons stembureau zal zijn gevestigd.

Als Dorpsraad zijn wij momenteel een gewaardeerde overlegpartner van de gemeente Waterland voor zaken die de kern Ilpendam betreffen. Afgelopen jaren hebben wij ons met succes beziggehouden met gemeentelijke onderwerpen, als de bouwplannen voor het terrein van de voormalige Ilpenhof, de herinrichting van het Dorpsplein en de inrichting en het onderhoud door de gemeente van de openbare ruimte.

De Dorpsraad draagt graag, namens u, zijn steentje bij aan de discussies met de gemeente over zaken, die ons dorp aangaan. Wij voelen ons altijd gesterkt door uw inbreng die wij vernemen via email, Facebook, contactformulier en brieven. Uiteraard ook op straat waar u onze leden aanspreekt, of bij onze openbare vergaderingen.

Voor deze verkiezingen is er ook dit keer weer de gelegenheid om u als kandidaat op te geven. Het is van belang dat de raad een afspiegeling is van de bewoners, oud en jong en dat iedere Ilpendammer zich vertegenwoordigd kan voelen door de raadsleden.

Iedere inwoner van Ilpendam van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen voor de Dorpsraadverkiezingen. Wat slechts telt is dat u affiniteit heeft met ons dorp, hier contacten heeft en de openbare vergaderingen, zo’n 6 á 7 per jaar, kunt bijwonen.

Als u belangstelling heeft neem dan contact op met een van onze leden die u misschien al kent of bel de voorzitter Wolter van der Vliet op 020-4363281

Digitaal contact opnemen kan ook op verschillende manieren:

Vul ons contactformulier in op www.dorpsraad-ilpendam.nl

Stuur een privébericht via Facebook messenger  (@dorpsraadilpendam)

Of stuur een email naar info@dorpsraad-ilpendam.nl

De inschrijvingstermijn sluit op 21 februari 2018

 

 

=======================================================================

Update parkeeroverlast Ilpendam

Er is enige tijd geleden tussen Dorpsraad en Gemeente overleg geweest over de parkeerdruk. In met name de “nieuwe buurt”, verkeersdruk en als gevolg gevaarlijke verkeerssituaties. Problemen  in de omgeving Merelstraat, Zonneweg, Kievitstraat etc. kortom daar waar nu langparkeren voor de bus, bouwverkeer voor Ilpenhof, werkzaamheden aan kabels en leidingen en verkeer van en naar de school samenkomen. Er is aangedrongen op maatregelen op korte termijn, om de grootste problemen weg te nemen en gevraagd naar onderzoek voor toekomst voor blijvende oplossingen, voor meer veiligheid en minder parkeerders.
Inmiddels stuurt de gemeente nu dagelijks BOA’s op stap in Ilpendam die hinderlijk en foutparkeren beboeten (bijvoorbeeld voor inritten, op hoeken en bij gele strepen). Op een paar plekken zijn inritten aangepast, zodat er geen twijfel is dat het een inrit is en er dus geverbaliseerd kan worden. Op de Merelstraat wordt bij het containerpark, na overleg met school en omwonenden, een veilige oversteekplaats ingericht. De borden zijn inmiddels geplaatst en signalering op de rijweg zal worden aangebracht zodra het weer het toelaat. Op langere termijn (na dat het bouwverkeer, voor plan Ilpenhof, herstraten noodzakelijk heeft gemaakt) zal de Merelstraat opnieuw worden ingericht, dan mogelijk met insteekparkeerplaatsen aan de slootkant. Het officiële gemeentelijke beleid is overigens nog steeds dat van een smalle rijweg waar twee auto’s niet of moeizaam kunnen passeren, om daarmee de snelheid te drukken en dus de veiligheid te verhogen. Als de diverse werkzaamheden in het dorp zijn afgerond zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden, voor- en nadelen van een vergunningensysteem of blauwe zone. Ook meer eenrichtingverkeer is een optie die kan worden onderzocht maar ervaring leert dat als eenrichtingverkeer wordt ingevoerd de snelheid verdubbelt.
Ondertussen zijn gemeente Purmerend en de provincie al bezig met het een onderzoek naar een betere P&R-locatie, om een alternatief voor parkeren in Ilpendam te bieden. Ook oplevering van de N-Z-lijn met twee grote parkeergarages bij station Amsterdam-Noord en de daarmee verbonden wijziging van buslijnen kunnen een gunstig effect op de parkeeroverlast in Ilpendam hebben. Helaas moeten we ook onder ogen zien dat veel overlastparkeerders gewoon ook uit Ilpendam komen.

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Nieuwjaarstoespraak in het Dorpshuis te Ilpendam, d.d. 8 januari 2017 

Welkom, dames en heren wethouders, raadsleden en Ilpendammers.

Veel grote projecten zijn gestart in het  afgelopen jaar, het is leuk om dit keer eens positieve zaken te kunnen benoemen, in plaats van mopperen op een bijeenkomst als deze.

Na inmiddels meer dan 15 jaar wachten is het met Ilpenhof, plots heel snel gegaan. Een mooi project. Na de sloop zat de vaart er al meteen in, de eerste funderingen liggen er al en ik heb gehoord dat mogelijk voor de bouwvak er al e.e.a. opgeleverd gaat worden. Héél mooi ook dat er zoveel woningen aan Ilpendammers zijn toegewezen.

De ontwikkeling van het St Sebastianusterrein lijkt niet zo lang te gaan duren als van de Ilpenhof, ook hier voor worden driftig plannen gesmeed. Er moeten onder andere jongerenwoningen komen, we hopen dat er ook hier net zoveel Ilpendammers voor in aanmerking komen als bij de Ilpenhof. Momenteel lopen er nog wel wat discussies met de buurt over de exacte invulling van de plannen.

De inrichting van het Dorpsplein, waar al enige jaren vrijblijvend over werd gesproken en gefantaseerd, heeft afgelopen jaar plotseling vaart gekregen. Dankzij inspanningen van wethouder Bromet en “aanwonende” Hans Wolff ligt er nu plotseling een prachtig plein. Een werkelijk mooi resultaat, zeker als straks de bomen wat ontluiken en auto’s er niet meer fout geparkeerd staan.
Er komt nog een officiële opening waarschijnlijk samen met voorjaarsmarkt in maart.

Dan hebben we nog te maken met ongevraagde projecten zoals de busbaan langs de Jaagweg inclusief een eveneens ongevraagde voetgangerstunnel. Terwijl er nog niets aan de busbaan gebeurt, hebben we nu al maanden overlast in o.a. Zonneweg, Kievit- en Merelstraat die inmiddels al 6x open en dicht zijn gegooid voor alle mogelijke kabels en pijpen. Dit geeft niet alleen problemen met vieze vloeren en matten maar ook de al bestaande parkeer- en verkeersproblematiek, door de populariteit van onze populaire bushalte, is hierdoor nog verergerd.

Dat parkeren en het verkeer blijft nog wel even een dingetje. We zijn er met de gemeente over in discussie. Er zijn diverse opties als blauwe zones, vergunningen en ontheffingen maar of we daar nou blij van moeten worden……

Als laatste puntje: Ook inbraken zijn helaas een blijvend probleem. U kunt natuurlijk zelf het een en ander doen door oplettendheid en preventie. Er is inmiddels al een WhatsAPP Buurtpreventie Ilpendam. Lenie Doets, een van de beheerders van de Buurtpreventie, heeft in samenwerking met de Politie Zaanstreek/Waterland en Gemeente Waterland een voorlichtingsavond georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 31 januari om 20:15 in het Dorpshuis. De borden “Let op WhatsAPP Buurtpreventie” zijn al geplaatst bij de ingangen van dorp.

Nogmaals een gelukkig en voorspoedig 2017 toegewenst namens de Dorpsraad en veel plezier aansluitend bij Thomasvaer en Pieternel