Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

Verslag van de 182e vergadering, d.d. 30 juni 2020

(digitaal m.b.v. Zoom)

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen, Josine van den Berg

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

Dinsdag 7 juli vind een kennismaking gesprek plaats met de a.i. burgemeester van Waterland in Ilpendam.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Ingekomen post

Wordt besproken, voor de mail van Roel Box komt Roel de toelichting zelf geven.

Roel geeft aan dat wederom aan de muziektent in het park vernielingen zijn toegebracht. Duidelijk zijn sporen van vuur en beschadigde stenen. De muziektent verloedert en toezicht is noodzakelijk.

Ruud neemt contact op met de gemeente om beschadigingen te laten herstellen en om toezicht uit te laten voeren door BOA’s om verdere / nieuwe beschadigingen te voorkomen.

Op het Dorpsplein wordt nog steeds naar willekeur geparkeerd. Ideeën zijn ingediend om hier meer duidelijkheid in te geven. Nog geen besluit genomen.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Met de sloop is begonnen. Van de 6 huizen zijn 4 huizen verkocht, voor de 2 vrijstaande huizen is een vergunningaanvraag ingediend. Deze huizen worden 1.9 meter hoger dan in de oorspronkelijke aanvraag (2 onder 1 kap) was opgenomen.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Ruud gaat Schouw met gemeente aanvragen, planning in september.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

15 september 2020

24 november 2020

Advertentie

Verslag van de 181e vergadering, d.d. 19 mei 2020

Verslag van de 181e vergadering

Op 19 mei 2020

Digitaal m.b.v. Zoom

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Jan Meijer, Melvin Broekaart. Josine van den Berg en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Rinus Dussel, Jan Dekker, Ria van Oostveen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

De 180e vergadering heeft i.v.m. Covid-19 niet plaatsgevonden.

Deze 181e vergadering vindt wegens de bijzondere omstandigheden plaats via Zoom.

Martin Hinke is aanwezig in deze vergadering om zijn brief toe te lichten.

Jan van den Hoed heeft besloten zich terug te trekken uit de Dorpsraad.

 1. Verslag vorige vergadering

De vorige vergadering was geannuleerd door Covid-19. Er is als gevolg daarvan geen verslag van de 180e vergadering.

 1. Ingekomen post

Brief Martin Hinke.

De parkeersituatie en de afvalcontainerproblematiek in de Dorpsstraat.

Op dit moment is het al erg druk met parkeren door de huidige bewoners, meerdere auto’s per huishouden, niet parkeren op eigen terrein daar waar dat wel mogelijk is en de toename van de air bnb onderkomens. Wanneer de bouw van de nieuwe huizen aan de Dorpsstraat is afgerond zal het parkeerprobleem nog meer toenemen.

Als 2e probleem wordt vermeld het aanbieden van, en de plaats waarop van de afvalcontainers. Door de plaatsing langs de weg, speciaal, ter hoogte van nr. 42, wordt de weg erg smal en veroorzaakt verkeersproblemen, soms leidt dat tot schade aan geparkeerde auto’s.

De Dorpsraad zal deze bezwaren meenemen in het eerstvolgende overleg met de projectontwikkelaar Mooij.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst is bijgewerkt.

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Op de mail/brief van Josine met verzoek aan en opmerkingen naar Josine toe te sturen is veelvuldig gereageerd. Josine zal een samenvatting maken en deze vragen, aan- opmerkingen en zorgen meenemen in het overleg met Mooij.

 1. Stichting Vrienden van het Dorpshuis

Dit is even gepauzeerd i.v.m. Covid-19.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Melvin:

De school gaat het schoolplein updaten met nieuwe speeltoestellen en groenvoorziening.

Josine:

Fietspad over het dijkje langs de ringvaart is ook toegankelijk voor voetvangers. Menig fietser heeft daar problemen mee en bejegent voetgangers nogal onheus.

Jan M zal dit aankaarten bij de gemeente. Wellicht is er een bord mogelijk waarop wordt aangegeven dat voetgangers ook welkom zijn.

 1. Sluiting

Wolter sluit de vergadering.

Volgende overleggen

30 juni 2020

15 september 2020

24 november 2020

Verslag van de 177e vergadering

Verslag van de 177e vergadering 

Op 17 september 2019 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Jan Meijer (voorzitter), Rinus Dussel, Ria van Oostveen, Lenie Doets, Josine van den Berg en Ruud Bosman 

Afwezig: Wolter van der Vliet

Jan van den Hoed

Jan Dekker

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

 1. Mededelingen

Lenie Doets vertrekt naar Aruba en zal niet meer in de Dorpsraad participeren.  

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

2019070903 Ruud Verwaarloosde bootjes Fuutstraat 9-7-2019 17/09 Aanhouden, wordt ook meegenomen in de Schouw dd 17-10
2019070902 Ruud Dokterspad begroeiing 9-7-2019 17/09Aanhouden, wordt ook meegenomen in de Schouw dd 17-10
2019070901 Josine Dorpsplein; doppen in bestrating zijn glad, nog steeds parkeren op plein, onduidelijke bewijzering 9-7-2019 17/09 Josine stuurt brief uit naar gemeente en wordt ook meegenomen in de Schouw dd 17-10
2018112701 Jan M Gevaarlijke oversteek bij bushalte; contact met gemeente opnemen 29-01-2019 Informeren naar mogelijkheden; 26/03 Jan M gaat weer navragen bij gemeente 17/09 wordt meegenomen in de Schouw dd 17-10
 1. Hei avond Dorpsraad evaluatie 

Buiten dat het erg leuk was het ook erg nuttig.

Verschillende dingen zijn besproken:

 • Van Oorschot plantsoen
  • Meer structurele en diepgaande aanpak. Dorpsraad zal zelf met een plan komen
 • Uitnodigen gemeentelijke jongerenwerker
  • Wat zijn plannen en mogelijkheden voor activiteiten
 • Belang van het Dorpshuis
  • Melvin zal met Cor v.d. Weijden contact opnemen
 • Bouwlocatie Dorpsstraat
  • Plannen nauwkeurig blijven volgen
 • Parkeren in Ilpendam
  • Ontwikkelingen blijven volgen
 1. Nieuwbouw aan de Dorpsstraat

Geen nieuws.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Melvin:

Laadpalen voor elektrische auto’s, dit wordt meegenomen in de Schouw van 17-10.

 1. Sluiting

Verslag van de 176e vergadering

Verslag van de 176e vergadering 09 juli 2019 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Jan Meijer (voorzitter), Jan Dekker, Rinus Dussel, Ria van Oostveen, Josine van den Berg en Ruud Bosman

 Afwezig: Wolter van der Vliet

Jan van den Hoed

Lenie Doets

Melvin Broekaart

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

 1. Mededelingen

Afwezig:

Jan van den Hoed

Wolter vd Vliet

Melvin Broekaart

Lenie Doets

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.

Tevens draagt Ria hierbij het penningmeesterschap over aan Josine.

Zij zullen samen de overdracht regelen.

   5.   Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

M.b.t de bestuurlijke toekomst is een informatie avond geweest. Toekomst is nog niet duidelijk.

 6.  Nieuwbouw aan de Dorpsstraat

Er zijn voor zover bekend geen nieuwe ontwikkelingen.

Wel is duidelijk dat er 180 m3 grond moet worden afgegraven (50 cm eraf) en 350 m3 grond moet worden aangebracht (1 meter erop). De aan en afvoer zal door de Dorpsstraat gaan plaatsvinden. Verstandig is om de aannemers(s) van te voren aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door bouwverkeer. Hiervoor zal een exploot worden verspreid.

7.  Wat verder ter tafel komt (mede n.a.v. bestuurlijk overleg), rondvraag

Jan D:

Dokterspad begroeiing moet worden teruggesnoeid. Ruud zal de gemeente hiertoe verzoeken.

Josine:

Verwaarloosde bootjes aan de Fuutstraat. Ruud gaat de gemeente hiervoor vragen actie te ondernemen.

8.  Sluiting

Volgende vergadering 17 september 2019

Vergaderdata 2019:

26 november

 

Verslag 173e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 173e vergadering 

Op 29 januari 2019

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Meijer ((voorzitter), Rinus Dussel,

Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Jan v.d. Hoed

en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Lenie Doets, Jan Dekker

Overige aanwezigen: diverse dorpsgenoten, Cor Mooij (Greenfieldstad) en Niek Zwaag (gemeente Waterland)

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor punt 3 zijn Cor Mooij en Niek Zwaag aanwezig en voor punt 4 is Niek Zwaag tevens aanwezig.

 1. Mededelingen

Afwezig:

Wolter

Lenie

Jan D

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Aan de Dorpsstraat (oude garage Jan Wals) worden 6 nieuwe woningen gebouwd. De plannen zijn goedgekeurd, de projectontwikkelaar (Greenfieldstad) zal samen met aannemer Mercuur Bouw de bouw realiseren. Vanuit de dorpsraad en de aanwezigen worden hier een aantal vragen over gesteld.

 • Grond is vervuild en moet worden afgevoerd en ook weer worden aangevoerd. Met vrachtwagens zal dit een zware belasting zijn voor de Dorpsstraat. Er ligt nu een voorstel om de af en aanvoer over water te laten plaatsvinden. Dit is nog niet zeker, wacht nog op goedkeuring van waterschap en gemeente.

Fa Zwart gaat grond af en aanvoeren.

 • Door de aannemer moet een bouwveiligheidsplan worden opgeleverd met daarin hoe alles is geregeld rond verkeer.
 • Omdat zwaar bouwverkeer belastend is voor de woningen in de Dorpsstraat gaat de verzekering van de aannemer kijken naar belendende percelen om risicoprofiel te bepalen. Idee wordt geopperd om van tevoren een bouw exploot uit te brengen aan de betrokken partijen. Josine zal een voorzet maken.
 • Nieuwbouwwoningen moeten eerst zijn verkocht voordat de bouw start.
 • Bij het KPN-huisje moeten de kabels worden doorgeknipt om ze vervolgens opnieuw te gaan leggen. Doorlooptijd hiervoor is zeker een paar maanden.
 • Voor het heien worden buispalen gebruikt.
 • Op het terrein van Kabel staan 2 containers deze moeten blijven staan.
 • Nieuwe bewoners krijgen ook vuilcontainers. Vraag is waar deze moeten worden geplaatst aangezien het aan de Dorpsstraat al vol staat.
 • Afgesproken is dat Cor Mooij de Dorpsraad een (maandelijkse) update geeft.
 1. Verkeer oude kern Ilpendam/resultaten metingen

Metingen laten zien dat er weinig problemen zijn. Niek heeft resultaten met de politie besproken en zowel snelheid als hoeveelheid verkeer geven vooralsnog geen aanleiding tot maatregelen.

Andere punten die aan de orde komen:

 • Via Hofbrug rijden per dag gemiddeld 470 auto’s
 • De betonblokken op de Jaagweg (bij pontje) worden vervangen. Er is wel een risico met het boren voor het hekwerk vanwege de tunnel en de bedrading die daaronder zit. Afgesproken is wel te vervangen, risico is voor de provincie.
 • Voorstel om weg naar het pontje over het Dorpsplein te accentueren met (metalen) doppen.
 • Het Dorpsplein moet nodig worden schoongeveegd. Niek zal dit intern gemeente opnemen.
 • Op de Zonneweg wordt 1 richting verkeer ingesteld zodra de huidige werkzaamheden zijn afgerond.
 • Er zijn momenteel al weinig parkeerplaatsen beschikbaar in de Dorpsstraat. Op deze beschikbaarheid wordt nog een extra aanslag gepleegd door de hoeveelheid bed and breakfast locaties in de Dorpsstraat.

Niek geeft aan dat er in Waterland alleen al 216 adressen bekend zijn. Donderdag 31 januari wordt dit behandeld in de gemeenteraad.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Telecommast

Er is een uitvoerige communicatie geweest tussen bovengenoemde partijen.’

Wat duidelijk is dat de noodzaak voor deze 40 meter hoge mast moet worden aangetoond en dat dit nog niet is gebeurd. NOVEC heeft aan de wethouder een plek aangevraagd voor het plaatsen van deze mast echter naar nu blijkt wil geen provider gebruik maken van deze mast. 

De wethouder heeft opdracht gekregen om met betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Er was een gesprek gepland op 30 januari tussen de wethouder, NOVEC, bewoners Ilpendam en Dorpsraad Ilpendam. Dit gesprek is afgezegd door NOVEC. 

Inmiddels is er een motie ingediend dat deze mast niet hoger zou mogen zijn dan 25 meter.

 1. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Josine:

Beleidsregels terrassen:

Gemeente zou meer moeten kijken naar specifieke karakter van de kernen en niet generaliseren.

Er voorkoming van discussies als over de telecommast is het een idee om de skyline van Ilpendam al bescherm dorpsgezicht aan te laten merken.

Rinus:

Nieuwjaarsspeech met dank aan degenen die bij de voorbereiding waren betrokken.

Melvin:

Vraagt of we de argumenten kaarten online kunnen zetten (zie onder). Afgesproken om dit te doen na overleg met Wolter.

Jan H:

Vraagt naar hoe om te gaan met plaatsen van artikelen/informatie op onze social media. Afspraak is dat dit via de voorzitter loopt.

Ria:

In de hoek oude kanaal zit veel vuil en daardoor ook ongedierte. Josine vraagt na bij gemeente.

 1. Sluiting, 

Volgende vergadering 26 maart 2019

Vergaderdata 2019:

 • 21 mei
 • 9 juli
 • 17 september
 • 26 november

Verslag 172e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 172e vergadering 

Op 27 november 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer ((voorzitter), Lenie Doets, Rinus Dussel, Jan v.d. Hoed en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Josine v.d. Berg en Melvin Broekaart

Overige aanwezigen: Waterland Natuurlijk, Wooncompagnie, gast

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor de introductie van het buurtteam Waterland van de Wooncompagnie zijn Sandra de Wit en Mark aanwezig.

 1. Mededelingen

Afwezig: Wolter, Josine, Melvin 

 1. Introductie buurtteam Waterland van de Wooncompagnie

Buurtteam wil graag signalen m.b.t. zaken die spelen en hierin een actieve / bemiddelende rol. Te denken valt dan aan:

 • meelopen in de Schouw met de gemeente vertegenwoordigers
 • eenzaamheid/verwarde personen
 • problemen/burenruzies
 • pro actief informeren bij bewoners (door bijv. langs te gaan)
 • bewoners aanspreken op gedrag/rommel in de tuin 

 Buurtteam heeft contacten met zowel SMD als met politie.  Lees verder

Verslag van de 171e vergadering

Verslag van de 171e vergadering 

Op 18 september 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast. 

Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn diverse dorpsbewoners aanwezig. Daarnaast zijn aanwezig vertegenwoordigers van NOVEC t.a.v. agendapunt 3 plaatsen van een telecommast. Lees verder

Extra agendapunt: voornemen plaatsen telecommast Lepelaarstraat

Er wordt nog een belangrijk extra agendapunt toegevoegd aan de agenda bij de ingekomen post: voornemen plaatsen telecommast Lepelaarstraat.

20180911 Flyer omwonende Ilpendam N14398 telecommast

Klik hierboven op de link, daarin staat de informatiebrief die de omwonenden ontvangen hebben.  Mevrouw Teulings van NOVEC zal ook aanwezig zijn om e.e.a. toe te lichten tijdens onze vergadering. 

 

Helaas staat er een fout in de brief, de informatieavond is op maandag 8 oktober a.s.

Aangezien er nog een punt op de agenda staat waarvoor we uw input gevraagd hebben, verwachten we meer bezoekers dan normaal. Wij verzoeken u om ons even te informeren dat u komt, zodat er voldoende stoelen aanwezig zijn voor iedereen. Aanmelden kan via Facebook, per email info@dorpsraad-ilpendam.nl of via ons contactformulier op de website. Vast bedankt voor uw medewerking. 

De definitieve agenda, zal binnenkort geplaatst worden.

 

 

Verslag van de 170e vergadering, d.d.10 juli 2018

Verslag van de 170e vergadering, d.d.10 juli 2018, in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.
Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn aanwezig Waterland Natuurlijk en Roel Box.

2. Mededelingen

Afwezig:
Jan v.d. Hoed
Rinus Dussel
Jan Dekker

Gasten:
Caroline de Graaf (RSWP Waterland)
Harm Scheepstra (Waterland Natuurlijk) gemeenteraadslid
Barend Klein Haneveld (Groen Links) gemeenteraadslid

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd. Lees verder

Verslag 169e vergadering d.d. 22 mei 2018

Verslag van de 169e vergadering, op 22 mei 2018 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.  Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn aanwezig Waterland Natuurlijk en Roel Box.

2. Mededelingen
Jan v.d. Hoed heeft zich wegens ziekte afgemeld.

3. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie/besluitenlijst
Actielijst wordt bijgewerkt.

 • 2018032705 Jan v.d. H Foto’s van de bestrating als input voor overleg/schouw met de gemeente afgerond2018032704
 • Josine Stukje schrijven over de verkiezingen voor Facebook afgerond2018037001
 • Ruud Gemeente m.b.t. afzeggen Schouw afgerond

5. Ingekomen post
Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 • 6. Overleg met de gemeente dd 18 mei 2018
  Voorafgaand aan het overleg hebben Jan v.d. H en Jan M een mini schouw gedaan met Pascal Verkroost van de gemeente Waterland. Tijdens deze schouw zijn bestrating problemen (gaten, slecht wegdek) besproken. Gemeente gaat waar nodig actie ondernemen.
  Namens de gemeente waren aanwezig: Luzette Kroon, Mark de Vries, My Hungh
  Namens de Dorpsraad waren aanwezig:  Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Ruud Bosman
  Besproken is:
 • Van Oorschot plantsoenOver en weer zijn meningen gedeeld. De werkgroep gaat hiermee aan de gang, de gemeente zal hierbij alle mogelijke medewerking verlenen. Mark de Vries zal hierbij als contactpersoon bij de gemeente fungeren
 •  Dorpsplein:
  • Bewegwijzering
  • Parkeren
  • Route naar pont
 • Probleembeschrijving inc voor en tegens/voorstel/eventuele inspraakavond wordt door Josine voorbereidt. Dit wordt in het volgend DoRa overleg besproken.
 • Voetgangersroute naar OV tunnel
  • Gesproken is over gevaarlijk oversteken en over oneigenlijke paadjes. Inmiddels is het oneigenlijke paadje al veranderd in een permanent pad.
 •  Jaagweg; betonblokken:
  • inmiddels is bekend dat deze betonblokken worden vervangen door transparante blokken.

Het overleg is al bijzonder positief en constructief ervaren.

7. Inrichting Jaagweg
De betonblokken worden vervangen door transparante blokken. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat plaatsvinden.

8. Groen Commissie
De commissie is inmiddels gestart en heeft een brief uitgestuurd naar de gemeente.In deze brief een eerste aanzet om aan te geven waar aandacht aan moet worden gegeven; onderhoud park en ophogen van paden.

9. Inrichting terrein St Sebastianusschool
Plein moet wel onderhouden worden, onkruid moet worden weggehaald.
Geen bijzonderheden of nieuwe ontwikkelingen te melden m.b.t. nieuwbouw op deze locatie.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Josine: Communicatie binnen Dorpsraad; hoe zou het beste gecommuniceerd kunnen worden binnen de Dorpsraad. Hoe iedereen op de hoogte te houden van alle lopende ontwikkelingen, gestelde vragen, lopende acties, ⇒ agendapunt volgend DoRa overleg. Hans: Na bestratingswerkzaamheden zijn de restanten gebruikte materiaal, mobiel toilet nog steeds niet weggehaald. Hierdoor kunnen 4 parkeerplaatsen niet worden gebruikt. Hans gaat gemeente bellen.

11. Sluiting, Volgende vergadering 10 juli 2018