Verslag 173e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 173e vergadering 

Op 29 januari 2019

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Meijer ((voorzitter), Rinus Dussel,

Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Jan v.d. Hoed

en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Lenie Doets, Jan Dekker

Overige aanwezigen: diverse dorpsgenoten, Cor Mooij (Greenfieldstad) en Niek Zwaag (gemeente Waterland)

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor punt 3 zijn Cor Mooij en Niek Zwaag aanwezig en voor punt 4 is Niek Zwaag tevens aanwezig.

 1. Mededelingen

Afwezig:

Wolter

Lenie

Jan D

 1. Nieuwbouw Dorpsstraat

Aan de Dorpsstraat (oude garage Jan Wals) worden 6 nieuwe woningen gebouwd. De plannen zijn goedgekeurd, de projectontwikkelaar (Greenfieldstad) zal samen met aannemer Mercuur Bouw de bouw realiseren. Vanuit de dorpsraad en de aanwezigen worden hier een aantal vragen over gesteld.

 • Grond is vervuild en moet worden afgevoerd en ook weer worden aangevoerd. Met vrachtwagens zal dit een zware belasting zijn voor de Dorpsstraat. Er ligt nu een voorstel om de af en aanvoer over water te laten plaatsvinden. Dit is nog niet zeker, wacht nog op goedkeuring van waterschap en gemeente.

Fa Zwart gaat grond af en aanvoeren.

 • Door de aannemer moet een bouwveiligheidsplan worden opgeleverd met daarin hoe alles is geregeld rond verkeer.
 • Omdat zwaar bouwverkeer belastend is voor de woningen in de Dorpsstraat gaat de verzekering van de aannemer kijken naar belendende percelen om risicoprofiel te bepalen. Idee wordt geopperd om van tevoren een bouw exploot uit te brengen aan de betrokken partijen. Josine zal een voorzet maken.
 • Nieuwbouwwoningen moeten eerst zijn verkocht voordat de bouw start.
 • Bij het KPN-huisje moeten de kabels worden doorgeknipt om ze vervolgens opnieuw te gaan leggen. Doorlooptijd hiervoor is zeker een paar maanden.
 • Voor het heien worden buispalen gebruikt.
 • Op het terrein van Kabel staan 2 containers deze moeten blijven staan.
 • Nieuwe bewoners krijgen ook vuilcontainers. Vraag is waar deze moeten worden geplaatst aangezien het aan de Dorpsstraat al vol staat.
 • Afgesproken is dat Cor Mooij de Dorpsraad een (maandelijkse) update geeft.
 1. Verkeer oude kern Ilpendam/resultaten metingen

Metingen laten zien dat er weinig problemen zijn. Niek heeft resultaten met de politie besproken en zowel snelheid als hoeveelheid verkeer geven vooralsnog geen aanleiding tot maatregelen.

Andere punten die aan de orde komen:

 • Via Hofbrug rijden per dag gemiddeld 470 auto’s
 • De betonblokken op de Jaagweg (bij pontje) worden vervangen. Er is wel een risico met het boren voor het hekwerk vanwege de tunnel en de bedrading die daaronder zit. Afgesproken is wel te vervangen, risico is voor de provincie.
 • Voorstel om weg naar het pontje over het Dorpsplein te accentueren met (metalen) doppen.
 • Het Dorpsplein moet nodig worden schoongeveegd. Niek zal dit intern gemeente opnemen.
 • Op de Zonneweg wordt 1 richting verkeer ingesteld zodra de huidige werkzaamheden zijn afgerond.
 • Er zijn momenteel al weinig parkeerplaatsen beschikbaar in de Dorpsstraat. Op deze beschikbaarheid wordt nog een extra aanslag gepleegd door de hoeveelheid bed and breakfast locaties in de Dorpsstraat.

Niek geeft aan dat er in Waterland alleen al 216 adressen bekend zijn. Donderdag 31 januari wordt dit behandeld in de gemeenteraad.

 1. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

 1. Actie/besluitenlijst

Actielijst wordt bijgewerkt.

 1. Ingekomen post

Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Telecommast

Er is een uitvoerige communicatie geweest tussen bovengenoemde partijen.’

Wat duidelijk is dat de noodzaak voor deze 40 meter hoge mast moet worden aangetoond en dat dit nog niet is gebeurd. NOVEC heeft aan de wethouder een plek aangevraagd voor het plaatsen van deze mast echter naar nu blijkt wil geen provider gebruik maken van deze mast. 

De wethouder heeft opdracht gekregen om met betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Er was een gesprek gepland op 30 januari tussen de wethouder, NOVEC, bewoners Ilpendam en Dorpsraad Ilpendam. Dit gesprek is afgezegd door NOVEC. 

Inmiddels is er een motie ingediend dat deze mast niet hoger zou mogen zijn dan 25 meter.

 1. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Josine:

Beleidsregels terrassen:

Gemeente zou meer moeten kijken naar specifieke karakter van de kernen en niet generaliseren.

Er voorkoming van discussies als over de telecommast is het een idee om de skyline van Ilpendam al bescherm dorpsgezicht aan te laten merken.

Rinus:

Nieuwjaarsspeech met dank aan degenen die bij de voorbereiding waren betrokken.

Melvin:

Vraagt of we de argumenten kaarten online kunnen zetten (zie onder). Afgesproken om dit te doen na overleg met Wolter.

Jan H:

Vraagt naar hoe om te gaan met plaatsen van artikelen/informatie op onze social media. Afspraak is dat dit via de voorzitter loopt.

Ria:

In de hoek oude kanaal zit veel vuil en daardoor ook ongedierte. Josine vraagt na bij gemeente.

 1. Sluiting, 

Volgende vergadering 26 maart 2019

Vergaderdata 2019:

 • 21 mei
 • 9 juli
 • 17 september
 • 26 november
Advertenties

Verslag 172e vergadering dorpsraad

 

Verslag van de 172e vergadering 

Op 27 november 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer ((voorzitter), Lenie Doets, Rinus Dussel, Jan v.d. Hoed en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Wolter van der Vliet, Josine v.d. Berg en Melvin Broekaart

Overige aanwezigen: Waterland Natuurlijk, Wooncompagnie, gast

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Jan M de vergadering en stelt de agenda vast. 

Voor de introductie van het buurtteam Waterland van de Wooncompagnie zijn Sandra de Wit en Mark aanwezig.

 1. Mededelingen

Afwezig: Wolter, Josine, Melvin 

 1. Introductie buurtteam Waterland van de Wooncompagnie

Buurtteam wil graag signalen m.b.t. zaken die spelen en hierin een actieve / bemiddelende rol. Te denken valt dan aan:

 • meelopen in de Schouw met de gemeente vertegenwoordigers
 • eenzaamheid/verwarde personen
 • problemen/burenruzies
 • pro actief informeren bij bewoners (door bijv. langs te gaan)
 • bewoners aanspreken op gedrag/rommel in de tuin 

 Buurtteam heeft contacten met zowel SMD als met politie.  Lees verder

Verslag van de 171e vergadering

Verslag van de 171e vergadering 

Op 18 september 2018

 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast. 

Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn diverse dorpsbewoners aanwezig. Daarnaast zijn aanwezig vertegenwoordigers van NOVEC t.a.v. agendapunt 3 plaatsen van een telecommast. Lees verder

Extra agendapunt: voornemen plaatsen telecommast Lepelaarstraat

Er wordt nog een belangrijk extra agendapunt toegevoegd aan de agenda bij de ingekomen post: voornemen plaatsen telecommast Lepelaarstraat.

20180911 Flyer omwonende Ilpendam N14398 telecommast

Klik hierboven op de link, daarin staat de informatiebrief die de omwonenden ontvangen hebben.  Mevrouw Teulings van NOVEC zal ook aanwezig zijn om e.e.a. toe te lichten tijdens onze vergadering. 

 

Helaas staat er een fout in de brief, de informatieavond is op maandag 8 oktober a.s.

Aangezien er nog een punt op de agenda staat waarvoor we uw input gevraagd hebben, verwachten we meer bezoekers dan normaal. Wij verzoeken u om ons even te informeren dat u komt, zodat er voldoende stoelen aanwezig zijn voor iedereen. Aanmelden kan via Facebook, per email info@dorpsraad-ilpendam.nl of via ons contactformulier op de website. Vast bedankt voor uw medewerking. 

De definitieve agenda, zal binnenkort geplaatst worden.

 

 

Verslag van de 170e vergadering, d.d.10 juli 2018

Verslag van de 170e vergadering, d.d.10 juli 2018, in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.
Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn aanwezig Waterland Natuurlijk en Roel Box.

2. Mededelingen

Afwezig:
Jan v.d. Hoed
Rinus Dussel
Jan Dekker

Gasten:
Caroline de Graaf (RSWP Waterland)
Harm Scheepstra (Waterland Natuurlijk) gemeenteraadslid
Barend Klein Haneveld (Groen Links) gemeenteraadslid

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd. Lees verder

Verslag 169e vergadering d.d. 22 mei 2018

Verslag van de 169e vergadering, op 22 mei 2018 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Dekker, Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Lenie Doets, Rinus Dussel, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)

Afwezig: Jan v.d. Hoed

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering en stelt de agenda vast.  Als toehoorders/belangstellenden/insprekers zijn aanwezig Waterland Natuurlijk en Roel Box.

2. Mededelingen
Jan v.d. Hoed heeft zich wegens ziekte afgemeld.

3. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie/besluitenlijst
Actielijst wordt bijgewerkt.

 • 2018032705 Jan v.d. H Foto’s van de bestrating als input voor overleg/schouw met de gemeente afgerond2018032704
 • Josine Stukje schrijven over de verkiezingen voor Facebook afgerond2018037001
 • Ruud Gemeente m.b.t. afzeggen Schouw afgerond

5. Ingekomen post
Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 • 6. Overleg met de gemeente dd 18 mei 2018
  Voorafgaand aan het overleg hebben Jan v.d. H en Jan M een mini schouw gedaan met Pascal Verkroost van de gemeente Waterland. Tijdens deze schouw zijn bestrating problemen (gaten, slecht wegdek) besproken. Gemeente gaat waar nodig actie ondernemen.
  Namens de gemeente waren aanwezig: Luzette Kroon, Mark de Vries, My Hungh
  Namens de Dorpsraad waren aanwezig:  Jan Meijer, Josine v.d. Berg, Melvin Broekaart, Ruud Bosman
  Besproken is:
 • Van Oorschot plantsoenOver en weer zijn meningen gedeeld. De werkgroep gaat hiermee aan de gang, de gemeente zal hierbij alle mogelijke medewerking verlenen. Mark de Vries zal hierbij als contactpersoon bij de gemeente fungeren
 •  Dorpsplein:
  • Bewegwijzering
  • Parkeren
  • Route naar pont
 • Probleembeschrijving inc voor en tegens/voorstel/eventuele inspraakavond wordt door Josine voorbereidt. Dit wordt in het volgend DoRa overleg besproken.
 • Voetgangersroute naar OV tunnel
  • Gesproken is over gevaarlijk oversteken en over oneigenlijke paadjes. Inmiddels is het oneigenlijke paadje al veranderd in een permanent pad.
 •  Jaagweg; betonblokken:
  • inmiddels is bekend dat deze betonblokken worden vervangen door transparante blokken.

Het overleg is al bijzonder positief en constructief ervaren.

7. Inrichting Jaagweg
De betonblokken worden vervangen door transparante blokken. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat plaatsvinden.

8. Groen Commissie
De commissie is inmiddels gestart en heeft een brief uitgestuurd naar de gemeente.In deze brief een eerste aanzet om aan te geven waar aandacht aan moet worden gegeven; onderhoud park en ophogen van paden.

9. Inrichting terrein St Sebastianusschool
Plein moet wel onderhouden worden, onkruid moet worden weggehaald.
Geen bijzonderheden of nieuwe ontwikkelingen te melden m.b.t. nieuwbouw op deze locatie.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Josine: Communicatie binnen Dorpsraad; hoe zou het beste gecommuniceerd kunnen worden binnen de Dorpsraad. Hoe iedereen op de hoogte te houden van alle lopende ontwikkelingen, gestelde vragen, lopende acties, ⇒ agendapunt volgend DoRa overleg. Hans: Na bestratingswerkzaamheden zijn de restanten gebruikte materiaal, mobiel toilet nog steeds niet weggehaald. Hierdoor kunnen 4 parkeerplaatsen niet worden gebruikt. Hans gaat gemeente bellen.

11. Sluiting, Volgende vergadering 10 juli 2018

Verslag 167e vergadering d.d. 30 januari 2018

Verslag van de 167e vergadering, d.d. 30 januari 2018,  in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad:     Ben Verweij (voorzitter), Jan Meijer, Cees Kramer, Vincent Thijssen, Lenie Doets, Ruud Bosman (secretaris) en Hans Wouda

Afwezig:                            Wolter van der Vliet en Jan Dekker

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Ben de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

 Wolter van der Vliet en Jan Dekker hebben zich afgemeld voor het overleg van vandaag.

Vandaag aanwezig 3 kandidaat leden, Rinus Dussel, Jan van der Hoed en Melvin Broekaart.

Alle 3 de kandidaten leden stellen zich voor en motiveren hun kandidatuur.

De voorzitter legt uit wat de rol van de Dorpsraad is.

 Verslag vorige vergadering

Punt 5 waar er staat geen noemenswaardige …. moet dit zijn noemenswaardige.

 1. Actie/besluitenlijst

 Actielijst wordt bijgewerkt.

Vergadering Actie door Onderwerp actiedatum status
20180130 Jan M straatverlichting 27-03-2018 nieuw
20180130 Wolter, Lenie, Vincent en Ruud Voorbereidingen DoRa verkiezingen 21-03-2018 nieuw
20180130 Wolter verkiezingsdebat 13-03-2018 nieuw
20180130 Ruud Bestrating, containers, schoonmaken goten 27-03-2018 nieuw
 1. Ingekomen post

 Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Inrichting terrein St Sebastianusschool

December 2017 besluit genomendoor gemeente voor bouw op terrein van:

 • 8 huur woningen
 • 2 woningen specifiek t.b.v. van inwoners gemeente Waterland
 • 6 woningen t.b.v. grote regio

Ontwerpbestemmingsplan is akkoord, bezwaar was mogelijk tot 26 januari.

    7. Jaagweg, nieuwe busbaan

Deze is nu officieel geopend.

 1. Straat verlichting

In meerdere straten in Ilpendam brand er geen verlichting, hierover is verschillende keren met de gemeente contact gezocht. De gemeente heeft hierop niet gereageerd en heeft ook nog niet tot oplossing geleid. Daarnaast is de verlichting in de Kievit straat 24/7 aan.

Jan M gaat hierover contact opnemen met de gemeente.

     9. Dorpsraad verkiezingen 2018

 In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net als elke keer zal de verkiezing voor de Dorpsraad gelijktijdig worden gehouden. Na oproepen tot kandidaatstelling hebben zich tot nu toe 5 kandidaten aangemeld.

Van de huidige Dorpsraad stellen Ben, Cees en Vincent zich geen kandidaat bij de volgende verkiezingen.

Wolter, Lenie, Vincent en Ruud gaan zich bezig houden met de voorbereidingen.

     10. Verkiezingsdebat

Helaas heeft omroep PIM besloten geen verkiezingsdebat te willen organiseren in Ilpendam. Op verschillende pogingen om van omroep Pim hierover een verklaring/reactie te krijgen heeft PIM niet gereageerd.

Wolter is het zelf gaan regelen en heeft daarop contact gehad met de Waterlandse politieke partijen. Tot nu toe hebben zich 4 partijen aangemeld voor deelname.

Debat staat gepland voor 13 maart as in het Dorpshuis.

    11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Ria:

Bestrating op de Noord is erg slecht, veel gaten en onregelmatigheden.

Ruud vraagt na bij gemeente.

Lenie:

Graag bij gemeente navragen of die nog een actie kunnen doen m.b.t. verwaarloosde (deels) onderwater liggende bootjes in Ilpendam. Dezelfde actie is ook in Monnickendam geweest.

Ruud vraagt dit na bij de gemeente.

Ben:

Er wordt nog steeds veel afval naast de containers in de Kievistraat gegooid. Ben heeft hierover contact gehad met de gemeente. Deze verwijst naar het bedrijf welke hiervoor verantwoordelijk is. In onze optiek echter is de gemeente als opdrachtgever en ons aanspreekpunt de partij die daar het betreffende partij op moet aanspreken.

Ruud neemt contact op met de gemeente.

Er worden geen goten (langs de stoepen) meet schoongemaakt van bladeren.

Ruud neemt contact op met de gemeente.

 1. Sluiting,

Volgende vergadering 27 maart 2018