Verslag 165e vergadering d.d. 19 september 2017

Verslag van de 165e vergadering Op 19 september 2017 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker, Ria van Oostveen en Cees Kramer

Afwezig: Vincent Thijssen, Lenie Doets, Ruud Bosman (secretaris) en Hans Wouda

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering, heet de heer Verhoef welkom (geen bijzondere reden voor aanwezigheid anders dan belangstelling) en stelt de agenda vast.

2. Mededelingen
De heer Peter van Asselt, heeft zich enige tijd geleden bij de voorzitter gemeld om met ons te komen praten over “Ilpendam-Noord”, voor de vergadering van vanavond was hij verhinderd maar voorzitter heeft hem nu uitgenodigd voor onze volgende vergadering op 28 november. Voorzitter heeft hem gemeld dat de DoRa geen standpunten heeft ingenomen aangaande dit eventuele plan. Vervolgens wordt door verschillende leden e.e.a. opgemerkt: Problemen met ontsluiting naar Jaagweg, nabijheid van hoogspanningskabels en behoud van de groene ruimte tussen Ilpendam en Purmerend zouden de eventuele ontwikkeling belemmeren. Op dit moment is ook de politiek niet enthousiast maar dat kan zo maar veranderen na de komende verkiezingen.
Jan Meijer heeft contact gehad met de provincie n.a.v. de werkzaamheden aan de Jaagweg en heeft de volgende mededelingen:• Het voormalige bruggetje aan de Zonneweg komt niet in die vorm terug maar wel als doorsteek/verbinding voor fietsers van Zonneweg naar het fietspad langs de Jaagweg. Misschien was er verwarring met het voetgangerstrappetje naar de bushalte; door de herziene situatie door de tunnel komt dit trappetje aan de Zonneweg na oplevering van het werk niet terug.• Het fietspad wordt straks niet van lantaarnpalen voorzien maar er komt ledverlichting in het midden van het fietspad• Volgend jaar wordt een nieuwproject gestart door de provincie waarbij de splitsing bij het Schouw wordt aangepakt zodat daar dan ook de bussen vrij baan krijgen.Verder wordt geconstateerd dat het dempen van de sloot ter hoogte van het plantsoentje aan de Zonneweg ten behoeve van de “chicane” in de Jaagweg wel definitief lijkt te zijn gezien de afwerking die nu plaatsvindt. Overigens is deze chicane en de verbreding van het wegbed tot over de sloot nooit gemeld of in de tekeningen zichtbaar geweest.

3. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd zonder op of aanmerkingen.

4. Verslag Schouw 19/06/2017
Verslag wordt goedgekeurd en nogmaals dunnetjes doorgelopen. Er is één opmerking met betrekking tot punt 7: Parkeerterrein voetbalveld. Hier staat ten onrechte vermeld dat de DoRa voorstander is van het beboeten van vrachtauto’s en dat de gemeente bereid zou zijn daartoe een verkeersbesluit te nemen.De secretaris wordt verzocht de gemeente dit in het verslag te laten corrigeren. Als vrachtauto’s beboet worden als zij op het parkeerterrein parkeren dan verplaatst het probleem zich naar de woonwijk. De gemeente zou de eigenaren moeten stimuleren een plaats op het bedrijventerrein te regelen.

5. Actie/besluitenlijst
Het actiepunt “Bruggetje Zonneweg” mag weg, want het bruggetje blijft als verbinding tussen Zonneweg en fietspad-Jaagweg. Helaas wordt het niet in oude luister hersteld, maar de verbinding is gewaarborgd.

6. Ingekomen post
Houten bewegwijzeringsborden worden niet herplaatst, stroken niet met het nieuwe ontwerp van het plein.

7. Inrichting terrein St Sebastianusschool
Verloopt volgens plan met enig vertraging. Geen bijzonderheden

8. Dorpsplein
Geen bijzonderheden

9. Jaagweg/afsluiting/ overlast

De overlast lijkt te zijn meegevallen.Van Gelder lijkt zich aardig aan de afspraken en de planning te hebben gehouden

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraagGeen verdere opmerkingen of vragen

11. Sluiting,

Volgende vergadering 28 november 2017

Verslag 164e vergadering, d.d. 27 juni 2017

Verslag van de 164e vergadering, d.d 27 juni 2017,  in het Dorpshuis
Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)
Afwezig: Cees Kramer en Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.
2. Mededelingen
Cees en Vincent hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.
Schouw dd 19 juni.• Parkeren Dorpsplein:o Voorstel 4 blauwe parkeerplaatsen op Dorpspleino De weg over het Dorpsplein richting het pontje (en terug) blijft onduidelijk. Afspraak is om even af te wachten of na o.a. bewegwijzering dit beter wordt.o M.b.t. foutparkeerders is afgesproken met de gemeente om te blijven handhaven en bekeuren indien nodig.o Lantaarnpaal blijft, afgesproken is om eerst even aan te kijken of dit meer beklijft, vastgesteld is wel dat het bus bordje te hoog hangt, dit wordt aangepast.• Handhaven parkeren:o Er komt een verbod voor vrachtwagens te parkeren bij het tennis/voetbalveld.o Parkeren t.o. containers Merelstraat, hierop wordt gehandhaafd. Er komen overstreekstrepen. Deze strepen waren er al maar deze zijn weggeregend.• Vuil containers:o De bedoeling is dat deze ondergronds gaan komen. 2 locaties zijn aangemerkt voor de containers; Merelstraat en Nijverheidsweg.• Bootwrakken langs de Merelstraat; deze worden indien niet onderhouden/gezonken gestickerd om weggehaald te worden.• Grasmaaien park Havenpad; parkje wordt i.v.m. nieuw beleid van de gemeente om de 7 weken gemaaid, wel afgesproken om tussendoor wel rondom de bankjes te maaien.• Speeltoestellen Meerkoetstraat; deze worden indien nodig vervangen door de gemeente.• Plantsoentje naast Hervormde kerk; deze wordt niet onderhouden, de gemeente gaat hier onderhoud op uitvoeren.• Jaagweg afsluiting; gedurende de afsluiting kan er niet worden geparkeerd in de Dorpsstraat i.v.m. doorgang hulpdiensten.
3. Financieel Jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, de penningmeester krijgt decharge.
4. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
5. Actie/besluitenlijst
Zie lijst.
6. Ingekomen post
 Reactie op lantaarnpaal Dorpsplein;i. Komt nog overleg tussen bewoonster en ontwerper; hoe zou dit anders kunnen. Kruising Lepelaarstraat Fuutstraat; vrachtwagens gaan over de stoep heen, geen hoogteverschil tussen weg en stoep door drempel  actie naar gemeente Slootje tussen Zonneweg en Jaagweg  Wolter stuurt reactie
7. Inrichting terrein St Sebastianusschool
Overeenkomst met wooncompagnie voor sociale huurwoningen. Ondertekening overeenkomst is augustus. Daarna ontwerp bestemmingsplan.Ook is hier ruimte voor seniorenwoningen, deze worden gesitueerd op het terrein momenteel in eigendom van de RK parochie.
8. Dorpsplein
Zie agendapunten 2 en 6
9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Roel:Muziektent in het park is beklad. Ruud vraagt na bij de gemeente om dit schoon te maken.
Lenie:Gele stoeprand Meerkoetstraat bij oversteek plaats (bij containers).Gele streep t.o. slager in de Dorpsstraat.Gemeente en dus ook Dorpsraad verkiezingen zijn volgend jaar. Lenie gaat ze aankondigen op de website.
10. Sluiting,
Volgende vergadering 19 september 2017
Vergaderdata 2017• 28 november

Verslag 163e vergadering d.d. 16 mei 2017

Verslag van de 163e vergadering, d.d 16 mei 2017 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Lenie Doets, Cees Kramer en Hans Wouda

Afwezig: Ria van Oostveen, en Vincent Thijssen, Jan Dekker en Ruud Bosman
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.10 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Vincent, Ruud en Jan Dekker hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

3. Financieel Jaarverslag 2016

Behandeling verslag wordt doorgeschoven naar volgende vergadering in verband met de afwezigheid van de penningmeester Lees verder

Verslag 162e vergadering d.d. 28 maart 2017

VERSLAG VAN DE 162e VERGADERING
Op 28 maart 2017
in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen, Lenie Doets, Cees Kramer, Hans Wouda en Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Lenie, Hans, Cees en Vincent hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd. Lees verder

Verslag 161e vergadering d.d. 7 februari 2017

VERSLAG VAN DE 161e VERGADERING
Op 7 februari 2017 in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Lenie Doets, Ben Verweij, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

Dorpsraad is verzocht deel te nemen aan dit onderzoek. Enquête kan echter alleen online worden ingevuld. Er is na ons verzoek geen papieren versie van de enquête ontvangen. Het onderzoek is dan ook nog niet ingevuld en ingestuurd.

3. Mededelingen

Ria heeft zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

4. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. vorig verslag:

* Terrasbeleid; er is communicatie tussen het wapen en de gemeente.

* Parkeerproblemen Ilpendam:

* Er wordt nu gehandhaafd door de gemeente op parkeren.
Gevraagd wordt hoe om wordt gegaan met in/uitstappen van bejaarden bij het Dorpshuis. Jan M vraagt dit na bij de gemeente.

* Er is overleg geweest met de gemeente. Lees verder

Verslag 160e vergadering, d.d. 29 november 2016

Verslag van de 160e vergadering, op 29 november 2016 in het Dorpshuis te Ilpendam

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Lenie Doets en Ben Verweij
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Wolter en Ruud zijn naar het kernraden overleg in Monnickendam geweest. Punten besproken:

• Dijken Marken
– wordt verder uitgewerkt
• Autoweg door Broek in Waterland
– nog onder discussie tussen provincie, gemeente.
• Opheffen buslijn 103
– besluit door EBS

Verslag wordt door de gemeente rondgestuurd en later gedeeld.

Geplande voorlichtingsavond m.b.t. de ondertunneling bij het Schouw is zonder afbericht provincie niet door gegaan.

In verband met de hoge opkomst voor de behandeling van Punt 4 parkeerproblemen wordt direct overgaan naar dit agendapunt.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Parkeerproblemen Ilpendam

Er is grote onvrede m.b.t. parkeren bij de inwoners van Ilpendam m.n. Zonneweg en Merelstraat. De indruk is dat parkeeroverlast wordt veroorzaakt door forensisch verkeer. Meerdere keren is dit ook al op individuele basis doorgegeven aan de gemeente maar dat heeft geen oplossing gegeven. Momenteel wordt de overlast vanwege verschillende werkzaamheden nog eens verergerd.
Genoemd wordt:

• Parkeren door anderen voor eigen deur
• Parkeren op hoeken bij gele banden en voor uitritten.
• De aanzuigende werking van de bus-hub Ilpendam op Purmerenders
• Grote drukte in de straten door parkeerders en ouders die kinderen naar school brengen
• Gevaarlijke situaties door grote drukte en voornamelijk bij Merelstraat hoek Aalduiker door tweezijdig parkeren
• Parkeren in Ilpendam door Purmerenders
• Overvloedige werkzaamheden aan de straten (Zonneweg, Merel-, Lepelaar- en Kievitstraat, Noord, Aalduikersweg en Dorpsplein) in combinatie met aanvang bouwwerkzaamheden Ilpenhof. (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)

Genoemde oplossingen:
• “Vergunningen” voor Ilpendammers
• Blauwe zone c.q. blauwe streep met parkeerkaart
• Meer handhaving
• Eenrichtingsverkeer
• Het inrichten van een “veilige oversteekplaats” bij het milieupark
• Betere afstemming werkzaamheden (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)
• Minder bussen in Ilpendam laten stoppen
• Een P&R locatie inrichten nabij Macdonalds in combinatie met een nieuwe bushalte aldaar
• Bij openen van de N-Z-lijn van de metro ontstaat (automatisch) een nieuwe hub bij het metrostation Amsterdam Noord.

Een overleg wordt aangevraagd met Laura Bromet (wethouder verkeer) en Niek Zwaag (verkeersambtenaar) over parkeerdruk in Ilpendam. Gesprek is op korte termijn noodzakelijk i.v.m. het ontstaan van gevaarlijk verkeerssituaties.

5. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

Op 30 november 15.00 wordt de laatste paal geslagen, hiervoor zijn een aantal mensen uitgenodigd voor het officiële karakter. De dorpsraad Ilpendam heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

6. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Tot nu toe is elk bezwaar op het bestaande plan afgewezen.
Plan 3 zie ook concept plan op de website van de gemeente lijkt te worden uitgevoerd, hierin wordt een hoogte van 10 meter gemeld?
Belanghebbenden kunnen inspraak bij de gemeente aanvragen.

7. Inrichting Dorpsplein

Plein wordt ingericht, hierdoor wordt het verkeer omgeleid.

8. Terrasbeleid gemeente Waterland

Het wapen van Ilpendam wordt geraakt door het beleidsplan. Hans Dekker heeft hiertoe een brief geschreven met argumenten om dit toch te nuanceren voor Ilpendam. De Dorpsraad ondersteunt deze mening en staat achter de inhoud van deze brief. Afgesproken met Hans om ons te laten weten hoe de Dorpsraad hem daarin kan ondersteunen.

9. Actie besluitenlijst

2016112902 Ruud Reactie naar gemeente m.b.t. ijsvereniging z.s.m. nieuw
2016112901 Ruud Aanvragen overleg bij gemeente is parkeerproblemen z.s.m. nieuw
2016051001 Jan M Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg 28-06-2016 29/11 Jan M vraagt na
20/09 aanhouden
28/06; Wacht op reactie

10. Ingekomen post

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
• Stelt de volgende vergaderdata 2017 voor.
7 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 19 september, 28 november
12. Sluiting,

Volgende vergadering 07 februari 2017