Verslag 167e vergadering d.d. 30 januari 2018

Verslag van de 167e vergadering, d.d. 30 januari 2018,  in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad:     Ben Verweij (voorzitter), Jan Meijer, Cees Kramer, Vincent Thijssen, Lenie Doets, Ruud Bosman (secretaris) en Hans Wouda

Afwezig:                            Wolter van der Vliet en Jan Dekker

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Ben de vergadering en stelt de agenda vast.

 1. Mededelingen

 Wolter van der Vliet en Jan Dekker hebben zich afgemeld voor het overleg van vandaag.

Vandaag aanwezig 3 kandidaat leden, Rinus Dussel, Jan van der Hoed en Melvin Broekaart.

Alle 3 de kandidaten leden stellen zich voor en motiveren hun kandidatuur.

De voorzitter legt uit wat de rol van de Dorpsraad is.

 Verslag vorige vergadering

Punt 5 waar er staat geen noemenswaardige …. moet dit zijn noemenswaardige.

 1. Actie/besluitenlijst

 Actielijst wordt bijgewerkt.

Vergadering Actie door Onderwerp actiedatum status
20180130 Jan M straatverlichting 27-03-2018 nieuw
20180130 Wolter, Lenie, Vincent en Ruud Voorbereidingen DoRa verkiezingen 21-03-2018 nieuw
20180130 Wolter verkiezingsdebat 13-03-2018 nieuw
20180130 Ruud Bestrating, containers, schoonmaken goten 27-03-2018 nieuw
 1. Ingekomen post

 Post wordt besproken en is doorgestuurd.

 1. Inrichting terrein St Sebastianusschool

December 2017 besluit genomendoor gemeente voor bouw op terrein van:

 • 8 huur woningen
 • 2 woningen specifiek t.b.v. van inwoners gemeente Waterland
 • 6 woningen t.b.v. grote regio

Ontwerpbestemmingsplan is akkoord, bezwaar was mogelijk tot 26 januari.

    7. Jaagweg, nieuwe busbaan

Deze is nu officieel geopend.

 1. Straat verlichting

In meerdere straten in Ilpendam brand er geen verlichting, hierover is verschillende keren met de gemeente contact gezocht. De gemeente heeft hierop niet gereageerd en heeft ook nog niet tot oplossing geleid. Daarnaast is de verlichting in de Kievit straat 24/7 aan.

Jan M gaat hierover contact opnemen met de gemeente.

     9. Dorpsraad verkiezingen 2018

 In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net als elke keer zal de verkiezing voor de Dorpsraad gelijktijdig worden gehouden. Na oproepen tot kandidaatstelling hebben zich tot nu toe 5 kandidaten aangemeld.

Van de huidige Dorpsraad stellen Ben, Cees en Vincent zich geen kandidaat bij de volgende verkiezingen.

Wolter, Lenie, Vincent en Ruud gaan zich bezig houden met de voorbereidingen.

     10. Verkiezingsdebat

Helaas heeft omroep PIM besloten geen verkiezingsdebat te willen organiseren in Ilpendam. Op verschillende pogingen om van omroep Pim hierover een verklaring/reactie te krijgen heeft PIM niet gereageerd.

Wolter is het zelf gaan regelen en heeft daarop contact gehad met de Waterlandse politieke partijen. Tot nu toe hebben zich 4 partijen aangemeld voor deelname.

Debat staat gepland voor 13 maart as in het Dorpshuis.

    11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Ria:

Bestrating op de Noord is erg slecht, veel gaten en onregelmatigheden.

Ruud vraagt na bij gemeente.

Lenie:

Graag bij gemeente navragen of die nog een actie kunnen doen m.b.t. verwaarloosde (deels) onderwater liggende bootjes in Ilpendam. Dezelfde actie is ook in Monnickendam geweest.

Ruud vraagt dit na bij de gemeente.

Ben:

Er wordt nog steeds veel afval naast de containers in de Kievistraat gegooid. Ben heeft hierover contact gehad met de gemeente. Deze verwijst naar het bedrijf welke hiervoor verantwoordelijk is. In onze optiek echter is de gemeente als opdrachtgever en ons aanspreekpunt de partij die daar het betreffende partij op moet aanspreken.

Ruud neemt contact op met de gemeente.

Er worden geen goten (langs de stoepen) meet schoongemaakt van bladeren.

Ruud neemt contact op met de gemeente.

 1. Sluiting,

Volgende vergadering 27 maart 2018

Verslag 165e vergadering d.d. 19 september 2017

Verslag van de 165e vergadering Op 19 september 2017 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker, Ria van Oostveen en Cees Kramer

Afwezig: Vincent Thijssen, Lenie Doets, Ruud Bosman (secretaris) en Hans Wouda

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering, heet de heer Verhoef welkom (geen bijzondere reden voor aanwezigheid anders dan belangstelling) en stelt de agenda vast.

2. Mededelingen
De heer Peter van Asselt, heeft zich enige tijd geleden bij de voorzitter gemeld om met ons te komen praten over “Ilpendam-Noord”, voor de vergadering van vanavond was hij verhinderd maar voorzitter heeft hem nu uitgenodigd voor onze volgende vergadering op 28 november. Voorzitter heeft hem gemeld dat de DoRa geen standpunten heeft ingenomen aangaande dit eventuele plan. Vervolgens wordt door verschillende leden e.e.a. opgemerkt: Problemen met ontsluiting naar Jaagweg, nabijheid van hoogspanningskabels en behoud van de groene ruimte tussen Ilpendam en Purmerend zouden de eventuele ontwikkeling belemmeren. Op dit moment is ook de politiek niet enthousiast maar dat kan zo maar veranderen na de komende verkiezingen.
Jan Meijer heeft contact gehad met de provincie n.a.v. de werkzaamheden aan de Jaagweg en heeft de volgende mededelingen:• Het voormalige bruggetje aan de Zonneweg komt niet in die vorm terug maar wel als doorsteek/verbinding voor fietsers van Zonneweg naar het fietspad langs de Jaagweg. Misschien was er verwarring met het voetgangerstrappetje naar de bushalte; door de herziene situatie door de tunnel komt dit trappetje aan de Zonneweg na oplevering van het werk niet terug.• Het fietspad wordt straks niet van lantaarnpalen voorzien maar er komt ledverlichting in het midden van het fietspad• Volgend jaar wordt een nieuwproject gestart door de provincie waarbij de splitsing bij het Schouw wordt aangepakt zodat daar dan ook de bussen vrij baan krijgen.Verder wordt geconstateerd dat het dempen van de sloot ter hoogte van het plantsoentje aan de Zonneweg ten behoeve van de “chicane” in de Jaagweg wel definitief lijkt te zijn gezien de afwerking die nu plaatsvindt. Overigens is deze chicane en de verbreding van het wegbed tot over de sloot nooit gemeld of in de tekeningen zichtbaar geweest.

3. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd zonder op of aanmerkingen.

4. Verslag Schouw 19/06/2017
Verslag wordt goedgekeurd en nogmaals dunnetjes doorgelopen. Er is één opmerking met betrekking tot punt 7: Parkeerterrein voetbalveld. Hier staat ten onrechte vermeld dat de DoRa voorstander is van het beboeten van vrachtauto’s en dat de gemeente bereid zou zijn daartoe een verkeersbesluit te nemen.De secretaris wordt verzocht de gemeente dit in het verslag te laten corrigeren. Als vrachtauto’s beboet worden als zij op het parkeerterrein parkeren dan verplaatst het probleem zich naar de woonwijk. De gemeente zou de eigenaren moeten stimuleren een plaats op het bedrijventerrein te regelen.

5. Actie/besluitenlijst
Het actiepunt “Bruggetje Zonneweg” mag weg, want het bruggetje blijft als verbinding tussen Zonneweg en fietspad-Jaagweg. Helaas wordt het niet in oude luister hersteld, maar de verbinding is gewaarborgd.

6. Ingekomen post
Houten bewegwijzeringsborden worden niet herplaatst, stroken niet met het nieuwe ontwerp van het plein.

7. Inrichting terrein St Sebastianusschool
Verloopt volgens plan met enig vertraging. Geen bijzonderheden

8. Dorpsplein
Geen bijzonderheden

9. Jaagweg/afsluiting/ overlast

De overlast lijkt te zijn meegevallen.Van Gelder lijkt zich aardig aan de afspraken en de planning te hebben gehouden

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraagGeen verdere opmerkingen of vragen

11. Sluiting,

Volgende vergadering 28 november 2017

Verslag 164e vergadering, d.d. 27 juni 2017

Verslag van de 164e vergadering, d.d 27 juni 2017,  in het Dorpshuis
Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Hans Wouda en Ruud Bosman (secretaris)
Afwezig: Cees Kramer en Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.
2. Mededelingen
Cees en Vincent hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.
Schouw dd 19 juni.• Parkeren Dorpsplein:o Voorstel 4 blauwe parkeerplaatsen op Dorpspleino De weg over het Dorpsplein richting het pontje (en terug) blijft onduidelijk. Afspraak is om even af te wachten of na o.a. bewegwijzering dit beter wordt.o M.b.t. foutparkeerders is afgesproken met de gemeente om te blijven handhaven en bekeuren indien nodig.o Lantaarnpaal blijft, afgesproken is om eerst even aan te kijken of dit meer beklijft, vastgesteld is wel dat het bus bordje te hoog hangt, dit wordt aangepast.• Handhaven parkeren:o Er komt een verbod voor vrachtwagens te parkeren bij het tennis/voetbalveld.o Parkeren t.o. containers Merelstraat, hierop wordt gehandhaafd. Er komen overstreekstrepen. Deze strepen waren er al maar deze zijn weggeregend.• Vuil containers:o De bedoeling is dat deze ondergronds gaan komen. 2 locaties zijn aangemerkt voor de containers; Merelstraat en Nijverheidsweg.• Bootwrakken langs de Merelstraat; deze worden indien niet onderhouden/gezonken gestickerd om weggehaald te worden.• Grasmaaien park Havenpad; parkje wordt i.v.m. nieuw beleid van de gemeente om de 7 weken gemaaid, wel afgesproken om tussendoor wel rondom de bankjes te maaien.• Speeltoestellen Meerkoetstraat; deze worden indien nodig vervangen door de gemeente.• Plantsoentje naast Hervormde kerk; deze wordt niet onderhouden, de gemeente gaat hier onderhoud op uitvoeren.• Jaagweg afsluiting; gedurende de afsluiting kan er niet worden geparkeerd in de Dorpsstraat i.v.m. doorgang hulpdiensten.
3. Financieel Jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, de penningmeester krijgt decharge.
4. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
5. Actie/besluitenlijst
Zie lijst.
6. Ingekomen post
 Reactie op lantaarnpaal Dorpsplein;i. Komt nog overleg tussen bewoonster en ontwerper; hoe zou dit anders kunnen. Kruising Lepelaarstraat Fuutstraat; vrachtwagens gaan over de stoep heen, geen hoogteverschil tussen weg en stoep door drempel  actie naar gemeente Slootje tussen Zonneweg en Jaagweg  Wolter stuurt reactie
7. Inrichting terrein St Sebastianusschool
Overeenkomst met wooncompagnie voor sociale huurwoningen. Ondertekening overeenkomst is augustus. Daarna ontwerp bestemmingsplan.Ook is hier ruimte voor seniorenwoningen, deze worden gesitueerd op het terrein momenteel in eigendom van de RK parochie.
8. Dorpsplein
Zie agendapunten 2 en 6
9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Roel:Muziektent in het park is beklad. Ruud vraagt na bij de gemeente om dit schoon te maken.
Lenie:Gele stoeprand Meerkoetstraat bij oversteek plaats (bij containers).Gele streep t.o. slager in de Dorpsstraat.Gemeente en dus ook Dorpsraad verkiezingen zijn volgend jaar. Lenie gaat ze aankondigen op de website.
10. Sluiting,
Volgende vergadering 19 september 2017
Vergaderdata 2017• 28 november

Verslag 163e vergadering d.d. 16 mei 2017

Verslag van de 163e vergadering, d.d 16 mei 2017 in het Dorpshuis,

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Lenie Doets, Cees Kramer en Hans Wouda

Afwezig: Ria van Oostveen, en Vincent Thijssen, Jan Dekker en Ruud Bosman
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.10 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Vincent, Ruud en Jan Dekker hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

3. Financieel Jaarverslag 2016

Behandeling verslag wordt doorgeschoven naar volgende vergadering in verband met de afwezigheid van de penningmeester Lees verder

Verslag 162e vergadering d.d. 28 maart 2017

VERSLAG VAN DE 162e VERGADERING
Op 28 maart 2017
in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Jan Meijer, Jan Dekker en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen, Lenie Doets, Cees Kramer, Hans Wouda en Vincent Thijssen

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Ria, Lenie, Hans, Cees en Vincent hebben zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd. Lees verder

Verslag 161e vergadering d.d. 7 februari 2017

VERSLAG VAN DE 161e VERGADERING
Op 7 februari 2017 in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Lenie Doets, Ben Verweij, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Ria van Oostveen
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Onderzoek participatie in kader van omgevingswet

Dorpsraad is verzocht deel te nemen aan dit onderzoek. Enquête kan echter alleen online worden ingevuld. Er is na ons verzoek geen papieren versie van de enquête ontvangen. Het onderzoek is dan ook nog niet ingevuld en ingestuurd.

3. Mededelingen

Ria heeft zich voor het dorpsraad overleg afgemeld.

4. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

Aanvullingen/opmerkingen n.a.v. vorig verslag:

* Terrasbeleid; er is communicatie tussen het wapen en de gemeente.

* Parkeerproblemen Ilpendam:

* Er wordt nu gehandhaafd door de gemeente op parkeren.
Gevraagd wordt hoe om wordt gegaan met in/uitstappen van bejaarden bij het Dorpshuis. Jan M vraagt dit na bij de gemeente.

* Er is overleg geweest met de gemeente. Lees verder

Verslag 160e vergadering, d.d. 29 november 2016

Verslag van de 160e vergadering, op 29 november 2016 in het Dorpshuis te Ilpendam

Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig: Lenie Doets en Ben Verweij
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Wolter en Ruud zijn naar het kernraden overleg in Monnickendam geweest. Punten besproken:

• Dijken Marken
– wordt verder uitgewerkt
• Autoweg door Broek in Waterland
– nog onder discussie tussen provincie, gemeente.
• Opheffen buslijn 103
– besluit door EBS

Verslag wordt door de gemeente rondgestuurd en later gedeeld.

Geplande voorlichtingsavond m.b.t. de ondertunneling bij het Schouw is zonder afbericht provincie niet door gegaan.

In verband met de hoge opkomst voor de behandeling van Punt 4 parkeerproblemen wordt direct overgaan naar dit agendapunt.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Parkeerproblemen Ilpendam

Er is grote onvrede m.b.t. parkeren bij de inwoners van Ilpendam m.n. Zonneweg en Merelstraat. De indruk is dat parkeeroverlast wordt veroorzaakt door forensisch verkeer. Meerdere keren is dit ook al op individuele basis doorgegeven aan de gemeente maar dat heeft geen oplossing gegeven. Momenteel wordt de overlast vanwege verschillende werkzaamheden nog eens verergerd.
Genoemd wordt:

• Parkeren door anderen voor eigen deur
• Parkeren op hoeken bij gele banden en voor uitritten.
• De aanzuigende werking van de bus-hub Ilpendam op Purmerenders
• Grote drukte in de straten door parkeerders en ouders die kinderen naar school brengen
• Gevaarlijke situaties door grote drukte en voornamelijk bij Merelstraat hoek Aalduiker door tweezijdig parkeren
• Parkeren in Ilpendam door Purmerenders
• Overvloedige werkzaamheden aan de straten (Zonneweg, Merel-, Lepelaar- en Kievitstraat, Noord, Aalduikersweg en Dorpsplein) in combinatie met aanvang bouwwerkzaamheden Ilpenhof. (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)

Genoemde oplossingen:
• “Vergunningen” voor Ilpendammers
• Blauwe zone c.q. blauwe streep met parkeerkaart
• Meer handhaving
• Eenrichtingsverkeer
• Het inrichten van een “veilige oversteekplaats” bij het milieupark
• Betere afstemming werkzaamheden (erg vervelend en idd slecht gepland maar wel tijdelijk)
• Minder bussen in Ilpendam laten stoppen
• Een P&R locatie inrichten nabij Macdonalds in combinatie met een nieuwe bushalte aldaar
• Bij openen van de N-Z-lijn van de metro ontstaat (automatisch) een nieuwe hub bij het metrostation Amsterdam Noord.

Een overleg wordt aangevraagd met Laura Bromet (wethouder verkeer) en Niek Zwaag (verkeersambtenaar) over parkeerdruk in Ilpendam. Gesprek is op korte termijn noodzakelijk i.v.m. het ontstaan van gevaarlijk verkeerssituaties.

5. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

Op 30 november 15.00 wordt de laatste paal geslagen, hiervoor zijn een aantal mensen uitgenodigd voor het officiële karakter. De dorpsraad Ilpendam heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

6. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Tot nu toe is elk bezwaar op het bestaande plan afgewezen.
Plan 3 zie ook concept plan op de website van de gemeente lijkt te worden uitgevoerd, hierin wordt een hoogte van 10 meter gemeld?
Belanghebbenden kunnen inspraak bij de gemeente aanvragen.

7. Inrichting Dorpsplein

Plein wordt ingericht, hierdoor wordt het verkeer omgeleid.

8. Terrasbeleid gemeente Waterland

Het wapen van Ilpendam wordt geraakt door het beleidsplan. Hans Dekker heeft hiertoe een brief geschreven met argumenten om dit toch te nuanceren voor Ilpendam. De Dorpsraad ondersteunt deze mening en staat achter de inhoud van deze brief. Afgesproken met Hans om ons te laten weten hoe de Dorpsraad hem daarin kan ondersteunen.

9. Actie besluitenlijst

2016112902 Ruud Reactie naar gemeente m.b.t. ijsvereniging z.s.m. nieuw
2016112901 Ruud Aanvragen overleg bij gemeente is parkeerproblemen z.s.m. nieuw
2016051001 Jan M Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg 28-06-2016 29/11 Jan M vraagt na
20/09 aanhouden
28/06; Wacht op reactie

10. Ingekomen post

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

Cees:
• Stelt de volgende vergaderdata 2017 voor.
7 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 19 september, 28 november
12. Sluiting,

Volgende vergadering 07 februari 2017

Verslag 159e vergadering d.d. 20 september 2016

VERSLAG VAN DE 159e VERGADERING, d.d 20 september 2016, in het Dorpshuis
Aanwezigen dorpsraad: Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Hans Wouda, Jan Dekker, Vincent Thijssen en Ruud Bosman (verslag)
Afwezig: Peter Clement
1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering.

2. Mededelingen

Helaas heeft Monique zich per direct teruggetrokken als DoRa lid.

3. Verslag vorige vergadering

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Actie besluitenlijst

2016051001 / Jan M / Aanpassing Jaagweg; verwijderen bruggetje Zonneweg / 28-06-2016 / 20-09-2016 aanhouden / 28-06-2016 Wacht op reactie

5. Ingekomen post

• Uitnodiging lokale aanpak veilig fietsen
In deze bijeenkomst is o.a. besproken dat het fietspad langs de Jaagweg te smal is en wordt verbreed naar 4 meter.
De fietsaansluiting op het pontje gaat worden aangepast

Alle post is doorgestuurd, besproken en waar nodig geplaatst op de site van de Dorpsraad.

6. Uitgaande Post

Verstuurd en besproken.

7. Ilpenhof terrein / bestemmingsplan

De grond is nog niet officieel overgedragen daardoor is er nog niet begonnen met de sloop (inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden begonnen).

8. Inrichting terrein St Sebastianusschool

Nogmaals besproken waarom de Dorpsraad zich uitspreekt voor koop woningen t.o.v. huur woningen. De kans op een woning voor een aan Ilpendam gebonden geïnteresseerde is bij koopwoningen groter.

9. Inrichting Dorpsplein

Inmiddels is er een voorlichtingsavond geweest waarbij opmerkingen konden worden gemaakt en vragen worden gesteld. Het beoogde kunstwerk is vanwege de hoge kosten onzeker. Er is wel geld voor opgehaald maar dit dekt nog niet de aankoop van een kunstwerk.
In het midden van het plein wordt een lantaarnpaal geplaatst met nieuwe bewegwijzering.

10. Bekrassen auto’s in de Merelstraat

Er is regelmatig veel schade door bekrassing en ingeslagen autoruiten in de Merelstraat. De Dorpsraad gaat hierover een stukje plaatsen op de Dorpsraad site.
Inmiddels is er ook buurtpreventie via Whatsapp.
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

DoRa lid Peter Clement is opgenomen in het ziekenhuis. De DoRa zal een kaart sturen naar Peter (inmiddels heeft ons het droeve bericht bereikt dat Peter onlangs is overleden).

Ben:
• Gemeente heeft onderhoud gedaan op het trapveldje, er is nieuw gras ingezaaid. Helaas heeft de gemeente aarde onder de toestellen gestort waardoor veel overlast door katten uitwerpselen ontstond. Dit is inmiddels weer dusdanig hersteld dat het probleem is weggenomen.

Kees:
• De jongerenwerker van Waterland zoekt nog steeds naar een ruimte ter vervanging van de ruimte in het Ilpenhof. Voorstel is om de ruimte achter de muziektent in het park daarvoor te gaan gebruiken.

12. Sluiting, volgende vergadering 29 november 2016

Verslag 158e vergadering d.d. 28 juni 2016

VERSLAG VAN DE 158e VERGADERING, op 28 juni 2016, in het Dorpshuis

Aanwezigen dorpsraad:     Wolter van der Vliet (voorzitter), Ben Verweij, Lenie Doets, Ria van Oostveen, Jan Meijer, Cees Kramer, Monique Belder en Ruud Bosman (verslag)

Afwezig:                            Hans Wouda, Jan Dekker, Peter Clement, Vincent Thijssen

 1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.00 uur opent Wolter de vergadering. Gast vanavond is Debbie Nuijten van de gemeente Waterland om toelichting te geven op punt 3, ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool.

 1. Mededelingen

 Het bestuurlijk overleg met de gemeente wordt besproken. Alle punten zijn behandeld en de Schouw heeft plaatsgevonden. Het verslag wordt door de gemeente opgesteld en rondgestuurd.

In aanvulling op het ontwerp voor het Dorpsplein opteert het Dorpshuis voor 2 invalide parkeerplaatsen op het plein.

 1. Ontwikkeling bouwplan terrein Sebastianusschool

 Debbie Nuijten van de gemeente Waterland geeft een statusupdate.

Samen met de parochie, gemeente en de tandarts is het stedenbouwkundig plan bekeken. De tandarts is mede betrokken en akkoord met de inhoud van dit plan. Lees verder